De kritiek van Elena Hartgering op

het verhaal van Ram Das Awle

 

Van: http://www.geocities.com/the_sai_critic/awle.html

Door: Ram Das Awle

Beste vrienden in God, 

Enkele weken geleden nam Sai Baba in de darshan een brief van mij aan en gaf mij daarbij de opdracht een website te openen met gebruik van materiaal dat ik heb geschreven en direct gericht is op de aantijgingen betreffende Baba’s seksuele contact met devotees. Hij bevestigde vanmorgen de uiteindelijke opdracht met een padnamaskar.

Jai Sai Ram! 

Het stuk geeft het beste bewijs dat ik heb gevonden, namelijk dat Baba  een Poornavatar, een volledige incarnatie van God is. Toch heb ik in ogenschouw genomen, dat enkele van de beweringen van seksueel contact inderdaad waar kunnen zijn.

Het doel van de website is de mensen de diverse redenen waarom een avatar op een seksuele manier met een devotee misschien zou kunnen werken, te helpen  begrijpen.Omdat het zich rechtstreeks richt tot dit vluchtige probleem en enkele krachtige tegenargumenten aanreikt tegen het kleingeestige vergif dat zich tegenwoordig over Baba verspreidt op andere internet sites.Ik geloof dat het de kracht heeft om veel mensen hun geloof helpt te herkrijgen.

De naam van de site is: http://www.saibaba-and-sex-aclearview.com/

Het loopt nu allemaal. Ik hoop dat je het zult kunnen bekijken. En als je het nuttig vindt, stuur deze brief naar anderen, zodat de informatie zoveel mogelijk mensen zal bereiken. Ik zou het ook prettig vinden enige commentaren of suggesties te vernemen die je graag zou willen doorgeven.

Vrede en de allerbeste wensen,

Jai Sai Ram! 

In Zijn Liefde,

Ram Das

 

De kritiek van Elena Hartgering op het verhaal

van Ram Das Awle

Door Elena A. Hartgering

Datum: 14 juni, 2001

Ik heb  ‘Sai Baba en Seks: Een duidelijk inzicht’ op

http://www.saibaba-and-sex-aclearview.com

door Ram Das Awle, gelezen en ik vind het eerder misleidend dan verduidelijkend. 

De enige reden dat de seksuele neigingen van Sai Baba ter discussie kunnen worden gesteld, is omdat hij zichzelf als avatar, heilige, goddelijke incarnatie, enzovoort, heeft uitgeroepen. 

Zoals Ram Das al aanduidde, hebben vele eerbiedwaardige heiligen, zowel mannen als vrouwen, Baba uitgeroepen tot avatar. Hij geeft ook aan dat Krishna en Rama seksueel actieve goden waren . Uitgaande van deze verklaringen, aanduidingen en oude legenden, wordt ons gezegd Sai Baba te aanvaarden als de avatar van deze eeuw, zelfs al staat zijn gedrag in tegenstelling tot de ware essentie  van goddelijkheid. Sai Baba heeft eens gezegd: ‘Indiase heiligen staan in jullie land (USA) slecht bekend’. In feite, als de ashram en de scholen van Sai Baba in de Verenigde Staten stonden, zou hij allang achter slot en grendel  zijn verdwenen vanwege seksueel misbruik van jongemannen. Het zogenaamde ‘inwrijven met olie’ en ‘aanraken’ dat Ram Das Awle erkent als zijnde Baba’s praktijken, worden niet afgeschermd door het schild der religie. Het zijn in ons land duidelijk criminele overtredingen.

Ik heb me enigszins geamuseerd over het voorbeeld dat Ram Das Awle heeft gebruikt om de wijze van ‘beproeven’ van de goeroe te illustreren. Het betreft het verhaaltje van de verlichte met 1000 discipelen, die op het punt stond te sterven, maar alvorens te sterven wilde hij de discipelen ‘beproeven’ door te zeggen dat hij eerst seks wilde bedrijven met een ezelin. Alle discipelen vertrokken, behalve een die wilde ‘zien hoe je dat doet met een ezel’. Toen de discipel, op aanwijzingen van de goeroe, de ezelin voorbereidde op seksueel contact, veranderde de ezelin in een godin, die de oude man aan de discipel schonk als beloning, en hij zei: ‘Zij zal je alles leren wat je wilt weten’. Waarom beproeven heiligen hun devotees? Weten zij dan nog niet wat de ingewijde zal doen, wat zij denken en hoe zij zullen reageren? Zijn deze Godmensen zo kleingeestig, dat zij ons aansporen om fouten te maken, zoals de goeroe deed met het molesteren van de ezelin?  

Dit verhaal beschrijft de zinnelijke aard van de mens. Ik geloof dat wij allen het erover eens zijn, dat de God van dit universum louter geest is. Als dat zo is, hoe kan zinnelijkheid dan opkomen in Zijn Aard? Dat kan niet. Waarom is de beloning voor de overblijvende trouwe discipel een seksgodin? De beloning is puur zinnelijk. Op de een of andere wijze gaat de spirituele aard  van de zogenaamde ‘verlichte’ verloren in zijn wellust voor de arme ezelin.

Dit is weer zo’n verhaal van een oude snoeper en een geile discipel die misbruik maken van een machteloos dier en de goede naam van de godin. Zijn Godinnen het onderwerp van seks in India? Was er ook maar iemand die de ezel of de godin vroeg  of ze bereid waren seksuele omgang met dit ongelukkige tweetal te hebben?

Ram Das Awle en anderen schrijven boekdelen om Sai Baba’s seksuele contact met jongemannen te rechtvaardigen, terwijl er in feite niet en nooit een spirituele rechtvaardiging voor kan zijn. Ik feliciteer de 999 discipelen die wegliepen, want zij waren niet verblind door het aanbod van een goedkope seksuele beloning om aan verdorvenheid toe te geven. 

In mijn werk als oecumenisch predikant in een groot ziekenhuis, had ik vaak de gelegenheid  bij stervenden te zijn die in alle stadia van het stervensproces verkeerden. Ik kan je zeggen, dat seks het allerminste is waar de stervende aan denkt. Als er iets is wat met het lichaam heeft te maken, dan is het pijn, en geen wellust. 

Om enige duidelijkheid te scheppen op dit duistere gebied, laten we dan eens goed kijken naar wat seks is. Iedereen die anatomie heeft gestudeerd, weet dat een nieuw mensenleven wordt geschapen door de vereniging van het mannelijk sperma en de vrouwelijke eicel. Het is op dit moment, het verenigen van de mannelijke en de vrouwelijke energie, dat we spirituele medescheppers van God worden. Spirituele seksualiteit is de scheppende kracht die een nieuw leven voortbrengt. Toch doen we alles wat we kunnen voor het genot en schuiven we het spirituele proces aan de kant. Een aantal psychotherapeuten in het westen hebben gezegd dat menselijke wezens seksueel onvolwassen zijn. En als we zien hoe met seks wordt omgegaan, geloof ik dat we het daar mee eens moeten zijn. We gaan op allerlei niet–creatieve manieren om met seks. We zijn de enige soort die met seks op een recreatieve wijze omgaan. Andere soorten hebben seksueel contact in de paartijd en hebben verder weinig met seks van doen, behalve enkele primaten misschien. We gebruiken seks om producten te verkopen, we gebruiken seks om te dwingen, te manipuleren en om anderen te controleren. We gebruiken de genitalien als wapens om te verdierlijken; en we gebruiken seks op allerlei manieren voor persoonlijke zelfbevredigende verdorvenheden, van rituele moord tot het molesteren van kinderen. Veel van deze activiteiten zijn misdadig en resulteren in gevangenzetting. Waarom maakt Sai Baba hierop een uitzondering? Vrijwaart zijn verklaring God te zijn, hem van de natuurlijke en onveranderlijke universele wetten van fatsoen?

Wanneer Ram Das Awle zijn discussie begint met de vooronderstelling dat Sai Baba de ‘machtigste incarnatie van God is die ooit naar de aarde is gekomen’, maakt hij zich schuldig aan een niet steekhoudende redenering. Dat is iets wat we nooit en te nimmer te weten zullen komen, want we hebben geen andere goddelijke incarnaties vr ons om deze veronderstelling te toetsen. Dat is logisch, want niemand van ons kan getuigen van de goddelijkheid van Jezus, Boeddha, Rama, Krishna of anderen. Wij waren er toen niet. Zo zijn we ook niet bij machte de goddelijkheid van Sai Baba te toetsen, omdat, terwijl hij magische krachten bezit, zijn seksuele verdorvenheid in strijd is met ons begrip van goddelijkheid. We hebben de onechte manifestaties van vibhuti en andere voorwerpen al gezien. Sommigen beweren dat hij onze diepste gedachten weet. Een goed parapsycholoog kent ook onze gedachten, die een product zijn van het collectieve onderbewustzijn. Hij maakt gebruik van groepshypnose en goochelarij. Niets hiervan maakt hem tot God. God doet geen kwaad en seksuele molestatie is gevaarlijk. Neem dat niet van mij aan. Vraag het aan de slachtoffers.

Tenslotte, God beproeft ons niet. Als wij deze negatieve eigenschappen aan Hem toeschrijven, schieten wij ons doel voorbij. God is mededogend, liefhebbend en bovenal intelligent. Hij kent al onze gedachten en onze diepste verlangens. Wat is er dan nog te beproeven?  ‘BEPROEVEN’ ouders hun kinderen? Ik heb drie kinderen grootgebracht en NOOIT mijn toevlucht gezocht in ‘beproeving’. Een liefdevolle ouder onderwijst zijn/haar kinderen door een voorbeeld te zijn; door te zorgen dat zij leven in een veilige en liefdevolle omgeving, en begeleid dan dat kind DOOR EEN VOORBEELD te zijn, zodanig, tot hij/zij de verborgen goddelijkheid  in hem/haarzelf ontdekt. Minder dan dat betekent het falen van de ouderlijke plicht.

Misschien is de allerduidelijkste opvatting eenvoudigweg deze: Sai Baba is NIET de avatar van deze eeuw of de machtigste incarnatie, ondanks dat het tegengestelde wordt beweerd. Waarom zeg ik dat? Omdat hij, na alle mooie woorden, heeft gefaald te leven in overeenstemming met de door hemzelf uitgeroepen goddelijkheid. Als jonge mannen zijn voorbeeld volgen, zullen zij in de gevangenis terechtkomen.

Elena A. Hartgering,

USA