De Neergang van een Goeroe door het Internet

 

Sai Baba: van avatar naar homo-pedofiel

 

 

 

Alexandra H.M. Nagel

 

Voorwoord

 

Deze paper is geschreven in het kader van het vak ‘Godsdienstsociologie en –psychologie: nieuwe religieuze bewegingen’ van het onderwijsinstituut Theologie en Religiestudies, Universiteit van Amsterdam, in het studiejaar 2000-2001, verzorgd door dr Ulrike Popp-Baier.

 

De opdracht een onderzoekje naar een nieuwe religieuze beweging te doen en een bijbehorend werkstuk te schrijven, vormde voor mij een handige aanleiding om mijn, sinds het begin van de afgelopen zomer, hernieuwde belangstelling voor de Sai Baba-beweging uit te diepen en op papier te zetten. Er zijn véél meer uren ingestoken dan op grond van het vak vereist was.

 

Bij deze met name dank aan Stijn Riemersma voor de vele telefonische gesprekken, dank aan alle ex-Sai Baba-devotees die ik op grond van privacy niet bij naam wil noemen en door wie ik op de hoogte werd gehouden van nieuwe ontwikkelingen, en dank aan allen die op discussie-borden op het internet zo openlijk voor de buitenwereld hun gedachten en gevoelens hebben durven uiten met betrekking tot Sai Baba. Velen van hen zijn bij wijze van spreken bekende gezichten geworden – zoals mensen op tv dat worden – terwijl ik voor menigeen voornamelijk een anonieme kijker zal zijn gebleven.

 

Met de wens dat iedereen voor wie Sai Baba een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn of haar leven, en wiens vertrouwen in hem is beschaamd, uiteindelijk terug zal kunnen kijken op de devotee-periode met een geheeld gemoed, en zal kunnen zeggen dat men ondanks alles waardevolle ervaringen met of door hem heeft gehad,

 

 

Alexandra H.M. Nagel

 

Nederland, 29 januari 2001

En wellicht tot ziens op internet: xnagel@yahoo.com

 

Samenvatting

 

De Indiase goeroe Sri Sathya Sai Baba ligt al circa een jaar onder vuur. Niet alleen in het buitenland waar veel van zijn (ex-)volgelingen wonen, nadat op 25 november 2000 in de India Today een groot artikel is verschenen, zijn ook de gemoederen van veel volgelingen in India zelf in beroering gebracht. De beschuldigingen aan het adres van Sai Baba zijn fors: bedrog, fraude, moord, ongewenste seksuele intimiteiten met mannen, waarbij ook sprake is van verkrachtingen van minderjarigen.

 

Nieuw zijn de meeste beschuldigingen voor veel Nederlandse volgelingen van Sai Baba niet; in 1992-1993 is men reeds met deze problematiek geconfronteerd geweest. Berichten die echter toen in Nederland door menig devotee als laster werden afgedaan, worden nu niet meer ontkend. Voor sommige, recente ex-devotees, zijn het zelfs berichten geworden waarbij men denkt: ‘Hoe heb ik nog zoveel jaren blind kunnen zijn?’ Anderen daarentegen behouden hun geloof in Swami, hoe moeilijk dat soms is.

 

Het internet heeft in de maanden voorafgaand aan de publicatie in India Today, en ook voor de publicatie zelf, een belangrijke rol gespeeld bij de ontmaskering van deze spirituele meester.

 

 

1. Inleiding

 

Sai Baba is bij menigeen bekend door zijn verschijning – klein van postuur, groot afro-kapsel, gekleed in een oranje gewaad – en door zijn ‘materialisaties’. Uit het niets tovert hij vibuthi (‘heilige as’), ringen, horloges en kettingen tevoorschijn. “Miracles are my visiting cards” is een veel geciteerde uitspraak van hem.

Wie op het internet http://www.sathyasai.org of http://www.srisathyasai.org.in intypt belandt bij de eerste op de website van de officiële, internationale Sathya Sai Baba Organisatie, bij de tweede op de officiële website van Sai Baba’s ashram Prasanthi Nilayam. Foto’s, een logo en stukjes tekst laten zien waar het werkelijk om gaat: een goeroe uit Puttaparthi, Zuid-India, wiens leer in vijf termen valt samen te vatten. Waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid zijn de woorden die in de bloembladen van het lotuslogo staan. Sai Baba is op aarde gekomen om de mensheid weer op het juiste pad van deze vijf waarden te brengen. De aarde bevindt zich in het zgn. Kali Yuga tijdperk, een periode waarin het kwaad in de wereld de overhand heeft. De vijf waarden worden niet meer nageleefd, maar er zal een nieuwe gouden tijd van voorspoed, gelijkheid en geluk aanbreken en hij, Sai Baba, zal de mensheid leren door zelf een voorbeeld van onbaatzuchtige liefde en dienstbaarheid te zijn, hoe wij ons bewustzijn op een hoger niveau kunnen brengen. De mensheid beweegt zich van een periode van egoïsme en lichaamsbewustzijn, naar een periode van Godbewustzijn en ‘selflessness’, ‘zelfloosheid’. Liefde is de brandstof voor onze spirituele vooruitgang.

Midden in het logo staat een zuil, genoemd de sarva dharma stupa met bovenop nog een keer een lotusbloem. Op de voet van de zuil staan de symbolen van de vijf grote wereldgodsdiensten,[1] welke ook regelmatig in de bloembladen worden getekend. Het aum-teken voor het hindoeïsme, een boeddhistisch wiel, het vuurteken van Zoroaster, maan en ster voor de islam en het kruis voor het Christendom. Oftewel, Sai Baba is een goeroe voor iedereen van elk geloof. Aan de verscheidenheid ligt eenheid ten grondslag; er is geen nieuwe godsdienst nodig. Volgens menig volgeling zou Baba de belichaming zijn van de langverwachte tweede Messias, Maitreya; is hij de nieuwe Boeddha of Krishna. Volgens hemzelf is hij een goddelijke incarnatie, God in mensengedaante, een avatar.

 

 

 

 

 

Figuur 1. Schema van de Sathya Sai Baba Organisaties, uitgewerkt tot lokaal niveau in Nederlands en België anno december 2000, gebaseerd op gegevens op websites, het Sathya Sai Baba Nieuws en Op de Hoogte, twee uitgaven van de Nederlandse Sai Baba-organisatie.


De eerst genoemde websites sommen voorts de regio’s op waar Sai Baba organisaties aanwezig zijn (figuur 1). Wereldwijd bestaan er anno december 2000 meer dan 1.200 Sai Babacentra, verspreid over 137 landen.[2] Nederland is één van de landen die een eigen, Nederlandse Sai Baba-website heeft. Ook hier een overzicht van de centrale ideeën van de leer, een lijstje contactpersonen en hun emailadressen, boeken, video’s en muziek die te verkrijgen zijn, uitleg over en activiteiten van Sai Spiritueel Onderwijs (onderwijs waar nadruk gelegd wordt op de vijf menselijke waarden), plus wat actueel nieuws. Tevens kan er het Baba-citaat van de dag op de internationale site gevonden worden.

 

Internet, website, e-mailen, en termen die in het bovenstaande nog niet gevallen zijn zoals bestanden downloaden (informatie binnenhalen) en deleten (weggooien), chatten en digitaal surfen zijn begrippen behorende bij hét medium van vandaag de dag. Internet is hét middel om informatie te vergaren en verspreiden, contacten te zoeken en te onderhouden. Gezien de populariteit van Sai Baba en van internet, is het gevolg dat er naast de genoemde websites van de internationale en de Nederlandse Sai Baba Organisaties, ruim 100 sites[3] zijn waar informatie over Sathya Sai Baba te vinden is.

Het is evenwel via ditzelfde communicatiemiddel dat de door miljoenen[4] geliefde spiritueel leermeester met name het afgelopen jaar structureel is aangeklaagd. In 2000 zijn diverse trouwe Sai Babavolgelingen, sommige meer dan 20 jaar!, devotee-af geworden. Veel van hun vragen, hun speurtocht naar de waarheid omtrent de aanklachten tegen Sai Baba, en vervolgens hun acties en de resultaten daarvan, zijn op internet te vinden. Brieven bv., van voormalige volgelingen die aan de organisatie schreven waarom ze afstand deden van hun functie in een Sai-organisatie, werden op Sai-kritische websites geplaatst om ruchtbaarheid te geven aan het gegeven dat er iets fundamenteel mis is met Sai Baba.

Anders geformuleerd: het internet wordt gebruikt door devotees om de Bababoodschap verder de wereld in te brengen, én door ex-devotees om mensen te waarschuwen voor Sai Baba. Tegenacties van devotee-zijde op de negatieve berichten op het internet bleven derhalve niet uit. En dit alles terwijl Sai Baba zelf in oktober 1999 tijdens een lezing heeft gezegd niets met het internet te maken te hebben,[5] een uitspraak die hij op 29 september jl. herhaalde met:

 

“I have already told you about internet, radio, video etc. We have seen so many people who have been exposed to these media. But, what is their effect? All transient, passing clouds that come and go. It is an utter waste of time. It is all business oriented. That is not our aim. Do not hanker after internet: turn to the innernet. Concentrate on inner vision.”[6]

 

 

2. Doel- en Vraagstelling

 

Het doel van deze tekst is allereerst inzicht te geven in het proces dat tot de publicatie van het kritische artikel over Sai Baba eind november in India Today heeft geleid en welke katalyserende rol het internet daarbij heeft vervuld. Het tweede doel is een globaal overzicht te geven van de aanklachten tegen Sai Baba zoals die dusverre (eind december 2000) op het internet te vinden zijn. Hierdoor zal tevens duidelijk worden waar de ophef werkelijk om te doen is, hetgeen leidt tot het derde doel. Het is belangrijk dat er een heldere discussie gevoerd kan worden tussen de uiteenlopende partijen. Ruwweg geschetst bevinden zich aan ene kant de mannen die lange tijd niet serieus gehoord werden wat betreft de vragen die zij hadden inzake Sai Baba’s handelingen en de mensen die hen relaas geloven. Aan de andere kant staan de volgelingen die nog steeds menen dat de verhalen louter laster betreffen, of verhalen zijn die niet begrepen kunnen worden omdat Sai Baba nu eenmaal boven alle menselijke waarden en normen verheven is. Daarnaast zullen er in het geval van Sai Baba diverse onafhankelijke partijen betrokken raken voor wie het nuttig is te weten wat er gaande is. Te denken valt daarbij aan journalisten, psychologen, sociologen, politici, juristen.

 

Uitgaande dus van de stelling dat het artikel in India Today het begin van het einde is van het Sai Baba-imperium, en dat het internet daarbij een belangrijke rol heeft vervuld, en met de doelstelling voor ogen, dient na gegaan te worden wat er gebeurd is de maanden voorafgaand aan deze publicatie. Dit luidt tot de volgende vragen:

 

·        Wat is er op het internet aan kritische geluiden te vinden?

 

·        Hoe genereert de Sai Baba-informatie op het internet?

 

·        Als de berichten met betrekking tot Sai Baba op zich niet nieuw zijn, hoe kan het dan dat er nu opeens massaal een ommekeer is?

 

·        Wat is de oorzaak van het feit dat jarenlange, overtuigde volgelingen zich van Sai Baba afwenden?

 

Het medium internet laat landengrenzen vervagen. Grenzen zijn gerelateerd aan al dan geen internetaansluiting hebben, al dan niet veel tijd hebben om het web op te gaan en de behoefte of bereidheid te hebben zich in de Baba-discussie te mengen. Tegelijkertijd bestaan landengrenzen nog steeds. Sai-devotees groeperen zich per regio en landen hebben vaak een eigen nationale Sai Baba-organisatie. Om de kwestie derhalve enigszins toe te kunnen toespitsen, is voor dit onderzoek dieper ingegaan op de situatie voor de Nederlandse devotees. Daarbij zijn de volgende vragen in ogenschouw genomen:

Hoe kwam internetnieuws in Nederland terecht?

Hoe reageerde de Sathya Sai Baba-organisatie Nederland op deze aanklachten?

 

Ter afbakening van het onderzoeksgebied, is de nadruk gelegd op de beschuldigingen aan het adres van de goeroe die seksueel van aard zijn. De getuigenissen van de mannen dat zij seksueel door Sai Baba misleid zijn, en de uiterst sterke aanwijzingen dat minderjarige jongens misbruikt worden, vormen momenteel het heetste hangijzer in de discussie, in ieder geval op het internet. Er had bv. ingegaan kunnen worden op de zes moorden die in 1993 in de ashram van Sai Baba hebben plaatsgevonden[7] en er had uitvoeriger naar het financiële plaatje van de organisatie gekeken kunnen worden.

Allereerst zal kort de gevolgde werkprocedure beschreven worden om dan een uitgebreide beschrijving te geven van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar inzake de kritiek op Sathya Sai Baba. De materie, grotendeels gevonden op internet, is dusdanig geordend dat op de gestelde vragen min of meer direct antwoord is gegeven. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop een en ander in Nederland in het nieuws is verschenen en hoe de Nederlandse Sai-organisatie de kritiek pareert. Tot slot een aantal overwegingen die bij mij naar voren kwamen naarmate ik langer met deze stof was bezig geweest, en een vijftal invalshoeken die in de toekomst in ogenschouw genomen zouden kunnen worden in het geval men grondiger begrip wenst te krijgen voor de Sai Baba-beweging.

 

 

3. Werkwijze

 

De gegevens voor dit artikel zijn grotendeels het resultaat van ruim een half jaar lang, (juni t/m december 2000), dagelijks minimaal 1 à 3 uur per dag op het internet te hebben doorgebracht, op zoek naar informatie over en van (voormalig) Sai Babavolgelingen. Internet is een medium met een eigen jargon en kenmerken geworden, wat ongetwijfeld in deze tekst direct of tussen de regels te merken zal zijn. Zie voor enige uitleg bijlage 1.

Via het surfen op het net ben ik in contact gekomen met een aantal personen die actief in de weer zijn de soms uiterst belastende berichten ten aanzien van Sai Baba onder de aandacht van de massa en instanties te brengen. De meeste van deze groep zijn lange tijd Sai-devotee geweest. De periode waarin ik zelf toegewijd was aan Sai Baba, en vervolgens weer volgeling af werd, dateert uit 1990, ruim tien jaar geleden. Doordat ik tot de club van ex-devotees behoor, was ik geen neutrale observant. Op voorhand had ik affiniteit met de ex-devotees, zeker nadat me na persoonlijk contact met hen bleek dat de meeste verhalen authentiek zijn en men is eerder actief uit verlangen naar begrip en uit zorg voor eventuele nog te komen slachtoffers. Men is niet uit op wraak, wel op rechtvaardigheid. Aan de andere kant had ik wel degelijk een zekere onafhankelijkheid. Ik had me al eerder in Sai Baba’s ‘donkere’ kant verdiept en de emotionele pijn van mijn ontgoocheling is reeds lang gesleten.

Mijn surfgedrag op internet varieerde tussen passief en actief. Onder het eerste versta ik louter informatie verzamelen. Actief gedrag is deelname aan het debat. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen relatief geringe actie, zoals op een lijst staan en informatie toegezonden krijgen, en af en toe meningloos gegevens doorspelen naar anderen (als gevolg van eerder onderzoek,[8] had ik gegevens onbekend bij recente ex-devotees). Onder werkelijk actieve deelname valt onder andere het schrijven en versturen van een e-mail brief naar iemand, het besluit mijn eigen dagboekaantekeningen uit 1990 op het web te laten plaatsen. In het kader van de vraagstelling van dit artikel is tevens, met name via e-mail, contact gezocht met mensen om gegevens boven water of geverifieerd te krijgen. Ook onderhield ik contact met enkele ex-devotees in Nederland. Op mijn aanbod om de Nederlandse Sai-organisatie op de hoogte te brengen van de informatie die ik heb, werd op één uitzondering na niet gereageerd.

 

 

4. Kritische Sai Baba-informatie op het Internet

 

Zoals gezegd is er het afgelopen jaar er een grote hoeveelheid kritische Sai-info op het internet verschenen. Dit is niet uit de lucht komen vallen. Al eerder zijn er mensen geweest die grote kritiek op Sai Baba hebben geuit, maar die door Baba-volgelingen als individuele – en daarom onbelangrijke – kritische tegengeluiden terzijde werden geschoven. Mensen als de Indiër Basava Premanand, de Amerikaan Tal Brooke en de Nederlandse wijlen hoogleraar Psychologie Piet Vroon vormden min of meer onafhankelijke niches. Premand, rationalist, goochelaar en uitgever van de Indian Skeptic, een blaadje wat kritisch alles wat naar occult, magie of esoterisch bedrog neigt aan de kaak stelt, volgt al langer dan 30 jaar de gangen van Sai Baba.[9] Wanneer in een Indiase krant een (kritisch) berichtje is verschenen waar Sai Baba bij betrokken is, wordt het overgenomen in de Indian Skeptic. Voorbeelden: bezoeken van ministers aan de ashram, plotseling spoorloos verdwenen buitenlandse Sai-devotees, de nog altijd onopgeloste moorden van de zes doden in de ashram in 1993.

Brooke verbleef van 1969-1970 geruime tijd bij Sai Baba en zijn boek Avatar of Night uit 1972 is het eerste boek waarin openlijk melding wordt gemaakt van Sai Baba’s seksuele handelingen– voor menig devotee een welbekend verhaal. De conclusie van Brooke was dat Sai Baba met sterke occulte krachten werkt; zelf is hij overtuigd christen geworden.

Vroon werd in 1992 door de IKON gevraagd mee te gaan naar India i.v.m. een documentaire over Sai Baba. Hij constateerde tijdens zijn bezoek aan de ashram dat Sai Baba zijn ‘materialisaties’ goocheltrucs zijn, en schreef er uiterst kritisch over in zijn wekelijkse columns voor de Volkskrant, hetgeen tot gevolg had dat na de uitzending van de zoete documentaire over Sai Baba, in een praatprogramma Piet Vroon en Basava Premanand verschenen als tegenwicht. In hetzelfde jaar was een artikel in een HP/De Tijd verschenen waarin over Sai Baba’s seksuele toenadering tot de Engelse Keith Ord melding werd gemaakt.[10]

 

De genoemde drie lijnen stammen van voor het internettijdperk. Deze en andere niches zijn met de komst van internet successievelijk meestal op het web verschenen (zie bijlage 2), doch niet allemaal. Begin jaren ’80 was er bv. een flinke oproer in Maleisië onder Sai-devotees, maar die ontwikkeling lijkt in vergetelheid te zijn geraakt.[11] Aan de informatie-explosie op het internet in het jaar 2000 liggen, behalve het bestaan van genoemde tegenbewegingen, in grote lijnen nog vier processen ten grondslag.

 

 

4.1 The Findings

 

Maart 2000 verscheen in Engeland een document getiteld The Findings, en vrij kort daarna, eind april of begin mei, is het op een website verschenen. Bot gesteld oogt het document als een bonte verzameling internetberichten, voorzien van een krachtig geformuleerd voor- en nawoord van Faye & David Bailey. Veel, doch niet alle berichten zijn daadwerkelijk op internet te vinden. Vooral de lay-out van de teksten maakt dat het op internet-info lijkt. Het manuscript dat circuleert bevat geen naam van een uitgever of datum van verschijning; het beslaat ongeveer 40 pagina’s (het exacte aantal varieert van de gedownloade versie, en van de lettergrootte waarmee het document is uitgeprint). De zin op de inhoudspagina “This document has been perused for libel, by a lawyer in London” legt officieel gewicht in de schaal. Toch vermag een en ander niet dat het document bij menig volgeling van Sai Baba is ingeslagen als een bom. Het is niet voor niets dat The Findings ook in het Frans, Spaans en Nederlands op het web te vinden zijn.

David Bailey, Engelsman en musicus, werd in 1994 devotee van Sathya Sai Baba. Sai Baba schonk veel aandacht aan hem; hij werd een zgn. ‘veranda-man’, één van Baba’s uitverkorenen die vaak op de veranda, dichtbij de vertrekken van Baba mocht zitten. Bailey vertoefde gedurende zes jaar meerdere malen per jaar een paar weken in Puttaparthi. Hij was dan betrokken bij muzikale optredens in de ashram en verzorgde muzieklessen voor leerlingen op de Sai Babascholen.

Begin januari 1997 koppelde Sai Baba Bailey aan de Australische Faye. Eigenlijk zonder dat ze elkaar kenden, hebben ze na de huwelijksceremonie uitgevoerd door Baba een paar maanden later in Engeland voor de wet en in de kerk elkaar het jawoord gegeven. Want Swami had hen tenslotte zo geleid. Hun ervaringen met Sai Baba zijn uitgebracht in drie boekjes, typische Sai Babadevotee literatuur, waaruit duidelijk de rol blijkt welke Sai Baba in hun leven speelde.[12]

Als gevolg van hun geschiedenis met Sai Baba en Davids werk, werden de Baileys voor velen bekende succesdevotees, die over de hele wereld reisden en Baba promootten. Overal waar ze kwamen werden ze geconfronteerd met vragen van mede-devotees, onder andere vragen die seksueel van aard waren. “Concerned mothers, and young men of various ages would ask to speak to me in confidence about intimate incidents they had had with Swami,” schrijft Bailey in The Findings.

 

“They told me about alleged sexual activity, each story replicating the previous one. Swami would take these young men and boys into the private interview room alone with him,[13] then insist that they take their trousers down and he would massage them, often masturbating them, and/or insisting oral sex and sometimes collecting their semen in his handkerchief.”[14]

 

Desondanks bleven ze geloven in Sai Baba en legden alles uit als ‘Swami is only love…’, wat Swami deed moest goed zijn. De vragen werden aan de kant geschoven. Net zoals een gebeurtenis met een zoon van Faye, (uit haar eerste huwelijk), min of meer terzijde was geschoven. Sai Baba had in een privé-interview de jongeman meerdere malen op de wangen en mondhoeken gekust. Toen bleek dat de zoon in kwestie daar niet van gediend was, had Baba tegen Faye over hem gezegd “Mad dog! Hard hearted!”, een liefdeloze opmerking die

ze niet hadden kunnen plaatsen, en dus verder geen aandacht aan geschonken hadden. Tot de Baileys in de ashram benaderd werden door een student van een Sai Babaschool, die David vroeg “Please Sir, do something to stop him sexually abusing us!” Vanaf dat moment is Bailey doelbewust gaan luisteren en naar kritische geluiden op zoek gegaan, onder meer op internet waar reeds een en ander te vinden was. Een lange periode van groeiende twijfel, waarin berichten werden verzameld en geverifieerd, leidde tot The Findings.

 

Onthullend in het manuscript zijn de verhalen van oud-studenten van de Sai Babascholen. Zij vertellen openlijk dat zij Baba’s stoel in de interviewkamer voorzagen van ringen en andere geschenken. Ze weten ook dat voordat Sai Baba naar buiten loopt om darshan te geven, hij vibuthitabletjes tussen zijn middel- en ringvinger klemt. Ze zitten in de hand waarmee hij zijn robe vasthoudt. Bij het in ontvangst nemen van brieven foefelt hij een tabletje van zijn ene in zijn andere hand. Als hij de ‘heilige as materialiseert,’ verkruimelt Swami simpelweg een tabletje tot poeder. Wie goed op Sai Baba’s handen i.p.v. gezicht let, doorziet binnen de kortste keren de handigheid. Hetzelfde geldt voor de materialisaties van sieraden, het blijkt vaak om ordinaire goocheltrucs te gaan.

Voorts staan in The Findings berichten over malversaties in het Sathya Sai ziekenhuis en het in gebreken blijvende waterproject; de moorden van zes personen in 1993 in de ashram komen ter sprake, evenals de anomalieën in Sai Baba’s leringen. Schokkend in het document is bovenal het stukje over dokter N. Bhatia, zes jaar lang hoofd van de bloedbank van het Sathya Sai ziekenhuis:

 

Drie jonge studenten van het Sai Baba's jongensschool voor kinderen van zeven tot elf jaar, werden binnengeroepen voor een interview. Een van de jongens, een jongen van zeven jaar, kwam huilend uit de interviewkamer. Hij huilde twee dagen aan één stuk door en kon niet eten of studeren.

Op die avond werd aan Dr. Bhatia, die de wacht hield in de jongenskantine, gevraagd om er achter te komen wat de oorzaak was van de pijn van het kind. Hij ondervroeg het kind en onderzocht het daarna. Hij kwam tot de ontdekking dat het via de anus seksueel was misbruikt. Het kind werd naar Bangalore gebracht en opnieuw onderzocht. Een tweede medische uitslag bevestigde seksueel misbruik.

Dr. Bhatia was zes jaar lang betrokken geweest bij de seksuele activiteiten van Sai Baba, gelovend dat hij hiermee God diende. Hij ging na dit voorval naar Sai Baba en vroeg: 'Waarom doet u dit met zo'n jong kind, wanneer u allen van ons als volwassenen en oudere studenten hebt om mee te spelen?' Sai Baba's antwoord luidde: 'Met God wordt niet onderhandeld!' Spoedig daarna gingen vijf mannen naar de woning van Dr. Bhatia en bedreigden zijn leven met een mes. Hij ontsnapte per auto en vluchtte naar Delhi. (…)

Het gerucht werd verspreid dat hij ontslagen was, omdat hij werd betrapt bij de verkoop van bloed; een ander gerucht was, dat hij een affaire had binnen de ashram en nog een ander gerucht deed de ronde, dat het een kwestie van jaloezie was tussen de hoofden van de afdeling in het hospitaal.”[15]

 

 

4.2. Zweden

 

Een tweede aspect dat heeft bijgedragen tot de neergang van Sai Baba is de drastische afname van het aantal leden van de Sai Babagroep in Zweden, waarvan overigens melding is gemaakt in The Findings. Een sleutelfiguur bij de ontwikkelingen in Zweden is Conny Larsson, die in 1978 voor het eerst naar Puttaparthi reisde. Vrij vlot daarna, in 1979, begon Baba Larsson uit te nodigen voor privé-interviews. Dat hij niet de enige was waar Baba seksuele contacten mee onderhield, drong pas eind 1986 tot Larsson door, toen hij door Baba gevraagd was aanwezig te zijn bij een privé-interview en Sai Baba een 23-jarige uit Zweden seksueel benaderde. Ondanks duidelijke aanwijzingen, duurde het tot januari 1999 eer Larsson de band discipel-goeroe wist te verbreken.

Er was een nieuwe ‘Golden Boy’ X, wederom een Zweedse jongen, die na acht interviews van Baba $1.000 had gekregen en het verzoek samen met zijn moeder in de zomer terug te komen. Aldus gebeurde. X en zijn broer – de moeder volgde later voor een weekje – togen naar India en Larsson reisde mee. Na nog twee privé-interviews werd X vervolgens door Baba genegeerd. X was geshockeerd uit het laatste interview teruggekomen. Hij had niet Sai Baba zijn gang laten gaan. Was dat ook de reden dat Baba daarna voor hem geen aandacht meer had? Voor Larsson was dit duidelijk het geval. Hem vielen de schellen overigens nog verder van de ogen toen hij ontdekte dat het pand vlakbij de ashram in Puttaparthi waar ‘Ayurvedische massage’ op de buitenkant staat, een pand is waar jongens en vrouwen hun diensten verlenen aan onder andere de sevadals (mensen die vrijwillig twee of drie weken in de ashram meewerken). De zaak wordt gerund door een dokter, een veranda-man, en naar Larsson is verteld, zou een jongere broer van Sai Baba de eigenaar van het pand zijn.

Het geval X heeft in Zweden geleid tot een drastische afname van het aantal Sai Babavolgelingen en tot sluiting van de Gimle School, de Zweedse Sai Babaschool. De website van de Zweedse organisatie bestaat nog steeds, maar meldt dat mensen er goed aan doen The Findings te lezen. Britt-Marie Andén, nauw bij betrokken bij de Gimle School, schreef een uitgebreid verslag over haar eigen worsteling met de materie.[16] In de loop der jaren zijn er regelmatig gevallen geweest die duiden op Baba’s seksuele activiteit, doch niet als dusdanig werden opgepikt, ook niet door Andén.

Larsson zelf werd door het geval X opnieuw geconfronteerd met traumatische herinneringen van seksueel misbruik uit zijn eigen verleden. Stukje bij beetje en m.b.v. therapie kwamen diepere inzichten boven water. In etappes zijn een aantal daarvan het afgelopen jaar op het internet verschenen.[17] Een stukje uit zijn open brief aan Sai Baba van 25 oktober:

 

“When you asked me to do oral sex on you I backed up, due to my background as a molested child. My alcoholic father’s friend did the molesting during Friday evenings, when I was between four and eight years old. You were kind enough not to push me further. Instead you continued with oral sex on me until 1983. I had now become 34 years old and fallen out of your sexual interest zone. When I was a child and was abused I always reacted by doing as I was told in order to save my life. So when you first approached me even if it was in a gentle way of a touch, by your hand at my genitals, I somehow reacted instinctively and closed my door to my inner conscience. I stopped to listen to my inner voice since I did not want to loose the divine image of you.”

 

Behalve in Zweden heeft de opmerkelijke openheid van Larsson ook in Duitsland en in Polen effect gehad. Duitsland is tot dusverre niet met info het internet opgegaan; Polen wel.

 

 

4.3. Websites en Message-boards

 

Als derde aspect de website van David C. Lane, tezamen met hetgeen dat in werking heeft gezet. Lane, hoogleraar Filosofie & Sociologie aan de Mt. San Antonio College in Californië, en kritisch t.a.v. uitwassen in religieuze bewegingen, had op zijn website correspondentie geplaatst met de Amerikaan Jed Geyerhahn, en de uit Iran afkomstige, in Amerika wonende Said Khoramshagol. De correspondentie is gedateerd mei 1997. Beide namen zijn in The Findings terug te vinden. Geyerhahn heeft alleen de ‘massage’ van Sai Baba ondergaan; bij Khoramshagol ging Sai Baba verder. Beide hadden hun problemen met hetgeen voorgevallen was.

Naast de data op zijn persoonlijk website heeft Lane in februari 1999 een discussiesite geopend op het internet, bedoeld als forum voor pro-Sai en Sai-kritische personen. Toen David Bailey devotee-af werd en The Findings uitkwamen, werd deze site een soort ontmoetingsplaats voor Sai-sceptici en – critici. De discussie groeide en de informatie nam toe. Hans de Kraker, de in Sydney wonende Nederlander, die drie jaar ervoor zijn seksuele ontmoeting met Sai Baba had gehad en uit de ashram was weggestuurd, schreef zijn verhaal, dat aan The Findings werd toegevoegd. Een ander voorbeeld is de aanvullende info die Jens Sethi inbracht, wiens seksuele ontmoeting met Sai Baba eveneens in het rapport van de Baileys is opgenomen. Sai Baba zou niet in Puttaparthi geboren zijn, zoals alom aangenomen wordt, maar in Karnatakka-Nagepalli, een dorp aan de andere kant van de Chitravati-rivier waar ook Puttaparthi langs ligt. Bij de lokale bevolking is het de traditie dat een a.s. moeder naar haar geboortedorp reist om daar te bevallen. Het is in Puttaparthi algemeen bekend dat de moeder van Sai Baba precies eender heeft gehandeld.[18] Foto’s op de website illustreren de bewering.

Nog een naam die in The Findings te vinden is, is Delta_108, een internetnaam voor Hari Sampath. Hij wist te vertellen dat Sai Baba niet geboren is op 23 november 1926 zoals overal wordt verondersteld, maar ergens in mei-juni 1929. De datum van Sai Baba’s geboortedag zou aangepast zijn om de mythe rond zijn persoon aan te kunnen laten sluiten bij een profetie van Aurobindo.[19]

Sampath, de tegenwoordig in de VS wonende Indiër, was van 1993 tot 1995 werkzaam bij de intelligence- en security-afdeling van de ashram. In deze periode legde hij contacten met mensen die hij tot de ‘tweede kring’ Sai-devotees beschouwt. Tot de ‘eerste kring’ behoren leden van de Sri Sathya Sai Central Trust en familieleden van Sai Baba. Intimi uit de eerste kring zijn veelal vooraanstaande figuren uit de Indiase samenleving en ze blijven lange tijd op hun plek in de Sai-organisatie zitten.[20] Allen uit de eerste kring zijn, aldus Sampath, bekend met het feit dat Sai Baba níet alwetend en evenmin alom aanwezig is, de aan een avatar toegedichte eigenschappen. De kring achter deze ‘inner coterie’, de tweede kring, bestaat voor een belangrijk deel uit voorzitters van landelijke Sai-organisaties en ‘presidents’ van Indiase deelstaten. Zij beheren de geldstromen die van hun regio’s naar de Central Trust gaan, waarbij sommigen makkelijk de ruimte krijgen er persoonlijk voordeel mee te doen, als vergoeding voor hun loyaliteit. Lang niet alle uit deze tweede kring devotees zijn op de hoogte van de grote sommen geld die de organisatie rijk is. En sommigen geloven werkelijk dat Sai Baba de avatar is.

Sampath legde op een message-board vervolgens verder uit hoe leden uit de tweede kring immer opletten of er rijke, of invloedrijke personen belangstelling hebben voor Sai Baba. Indien nodig wordt informatie over de desbetreffende persoon ingewonnen. Wanneer het dan zo ver is dat de devotee zijn of haar eerste trip naar de ashram Prasanthi Nilayam maakt, wordt het spel gespeeld:

 

“When the unsuspecting wealthy devotee arrives in PN for the first time, he/she is given an apartment by "Swami's Grace" and worked on by members of the inner coterie. All that the devotee will ever hear is stories of "Swami's miracles", "Swami's healing powers" etc., especially if that person has a health problem etc. And then Sai Baba will make that person wait for a reasonable time and "Grant" an interview, usually a short group meeting and promise another one soon. Sai Baba will tell them details of their personal lives from his "powers", actually what they would have told fellow group members or someone else. Later, they will get a private interview in which they will be given a "watch", "materialized ring" etc. and asked to do sadhana, i.e. not talk to anyone about anything, especially Indian devotees and people in the village.
The devotee will be encouraged by Sai Baba to read only spiritual teachings (Sai Baba stories) and helped by the odd coincidence, interpretation of coincidences, "materialization" and the "spiritual atmosphere" would become completely brainwashed into thinking that Sai Baba has specially chosen them. After more talks about "seva", "charity", "ceiling on desires", "material detachment" etc., they will feel "blessed" enough by Swami to be "allowed" to make a donation, will ask him, and he will say "I don't want your money, only your heart" and refuse to take any money.
They will leave after their first trip, fully convinced about Sai Baba's Divinity, and also his sincerity. The overseas council president will keep a careful eye on them and ensure that they really think that Sai Baba does not want money. The wealthy devotee will feel they are not "pure" enough at that stage to give the Lord, and will patiently wait their turn and accumulate the money.
Later, after a couple of visits, and a lot of "pleading" with Swami to allow them to help his mission, they will be blessed with "purity" and "allowed to give without ego".”
[21]

Het Super Specialty Hospital en het waterproject zijn goede, legitieme dekmantels om donaties verantwoord te doen overkomen. Geld is sowieso een wonderlijk fenomeen in de Sai Babawereld. Steeds wordt nadrukkelijk uitgelegd dat het Sai Baba niet om geld maar om het hart van de devotee te doen is. Ondertussen zijn er diverse stichtingen en wordt door de Sri Sai Padhuga Trust per kwartaal aan honderden een bericht verzonden met de mededeling dat zij die willen weer hun bijdrage kunnen leveren.[22] De gezamenlijke Sathya Saigroepen in Canada doneerden vorig jaar 90.000 Canadese dollar voor Sai Baba’s verjaardag.[23] Isaac Tigrett, oprichter van de Hard Rockcafé’s, maakte toen hij de keten verkocht, 20 miljoen dollar over voor de bouw van het Super Specialty ziekenhuis.[24] Voor hetzelfde project zijn in 1992 bedragen overgemaakt door devotees uit respectievelijk Zwitserland, Japan, Italië en Indonesië van ieder meer dan 100 lakh Indiase rupees. Meer dan 25 lakh werd geschonken door volgelingen uit Engeland, Canada, Afrika, Hong Kong en de VS. Eén lakh is 100.000 rupees, en een rupee is ongeveer 5,7 cent – reken maar na.

Algemeen bekend is voorts dat overledenen grote sommen geld of gebouwen en grond hebben nagelaten aan een Sathya Sai Trust fund. Een voorbeeld: de tweede weduwe van de Engelse acteur James Mason liet de erfenis van 15 miljoen pond aan de stichting na (wat overigens de twee kinderen van Mason proberen terug te draaien).[25] Dat er dus getallen de ronde gaan dat de Sai Baba-organisatie 2 tot 15 biljoen Amerikaanse dollar rijk is, is gezien dit soort getallen niet verwonderlijk. Evenmin de opmerking van Sampath dat het geld en macht is waar de organisatie om draait.

 

 

4.4. Recente cases

 

Een vierde proces wat de bal met betrekking tot Sai Baba serieus aan het rollen heeft gebracht, zijn de twee onafhankelijke verhalen van twee Amerikaanse jongens. Sam Young, zoon van Sai Baba-vip Jeff Young, had zijn ouders in 1998 ingelicht wat zich verspreid over een periode van vier jaar tijdens zijn vele privé-interviews met Baba had plaatsgevonden. Behalve overladen met geschenken en $10.000, had Sai Baba in toenemende mate dwingend lichamelijk contact gezocht en geprobeerd hem te verkrachten.[26] Daarop heeft Young contact gezocht met het hoofd van de Sai Baba-organisatie in de VS, dr M. Goldstein. Goldstein vloog naar India om Sai Baba te vragen wat er van het verhaal van Sam Young waar was, waarop Baba heeft gezegd ‘This body is pure’. Voor Goldstein was dit voldoende; voor Jeff Young niet, hij legde zijn functie in de Sai-organisatie neer en trok zich terug.

Het tweede geval vond ruim een jaar later plaats. Deze jongen, net als Sam Young opgevoed met het idee dat Sai Baba God is, had in zijn dagboek nauwkeurig genoteerd wat er tijdens zijn twee privé-interviews met Sai Baba in september 1999 heeft plaatsgevonden. De toen 15-jarige was door de Swami gevraagd zijn broek omlaag te doen. Sai Baba had hem betast enzovoort, enzovoorts. Op een goed moment had Baba zijn eigen geslacht in de mond van de jongen gestoken, waar de jongen zich begrijpelijkerwijs onbehagelijk bij had gevoeld, maar wie twijfelt er nu aan de daden van God? De moeder van de jongen was zo overdonderd en boos toen ze begreep wat er tijdens de privé-interviews had plaatsgevonden, dat ze in april 2000 stapels brieven heeft verzonden naar allerlei Sai-devotees en Sai-officials in de Verenigde Staten om hen op de hoogte te stellen wat haar zoon was overkomen. Als bewijs stuurde ze de door haar zoon overgeschreven aantekeningen uit zijn dagboek mee.[27]

Een aantal van de personen die deze brief hebben ontvangen zijn bij andere devotees gaan informeren (en kwam zo op het spoor van de familie Young) en/of zijn het internet op gegaan.

 

 

4.5. De Dynamiek

 

Als gevolg van de beschreven vier processen ontmoetten steeds meer Sai-afvalligen, verspreid over de hele wereld, elkaar op het web. The Findings fungeerden daarbij als katalysator omdat  ze zelf een bundeling van Sai-kritische (voornamelijk internet) berichten, ‘niches’, zijn én omdat ze andere sceptici/critici aantrokken. Het internet vergemakkelijkte de uitwisseling tussen de diverse niches. Men attendeert elkaar op informatie – op het internet, en door het geven van links kan de desbetreffende website direct op het scherm verschijnen.

Toen de internetsneeuwbal vanaf mei begon te groeien, en meer en meer mensen elkaar begonnen te vinden, rolde uit het één het ander voort. Bijna dagelijks verscheen er nieuwe info op het web. Er werden felle reacties van ontgoochelde ex-devotees op de het yahoo-message-board van ‘Neuralsurfer’, David Lane gepost en evenzo felle reacties van devotees die het opnamen voor Sai Baba.[28] Er verschenen nieuwe message-boards, waar webmasters ervoor waakten dat de sfeer vriendelijk bleef[29] en ex-devotees die op de hoogte wilden blijven van de nieuwste berichten kwamen terecht bij de Glen Meloy, een gepensioneerde management consultant uit Californië. Zelf had Meloy op 26 april het verslag van de 15-jarige ontvangen, en doordat hij de ouders en de jongen persoonlijk kende, kon hij na 26 jaar lang trouw Babadevotee te zijn geweest, niet om de authenticiteit van de brief heen. Meloy werd één van de personen uit een e-mailgroepje dat zich als vanzelf ergens in het voorjaar geformeerd had, en dat actief bezig was om de berichten over Sai Baba verder naar buiten te brengen. Toen de groep geïnteresseerden te groot werd, en er mensen te kennen gaven wel graag op de hoogte te willen blijven van nieuwe ontwikkelingen, maar niet met naam en e-mailadres bij iedereen bekend te willen zijn, veranderde – wederom als vanzelf – de informatiestroom en samenwerkingsstructuren. Meloy nam een coördinerende rol op zich. Momenteel bestaat zijn lijst ex-devotees uit ruim 500 namen.

Wanneer gewenst mailt hij iedereen (in de beginperiode, van juni tot oktober, waren dat meerdere mails per dag, in december hooguit één mail per week) en via hem ontvangt men berichten van mensen die aan gegeven hebben dat hun schrijven verder verspreid kan worden. Een brief bv. van de illusionist Enrique Marquez uit Argentinië, zelf geen volgeling, maar iemand die Sai Baba’s goocheltrucs kan uitvoeren. Marquez schreef dat wanneer hij de kans heeft de trucs van Sai Baba onder de aandacht van zijn publiek te kunnen brengen, hij dat niet laat. Of de mededeling over het in Japan verschenen boek The naked Sai Baba, – dat niet in het Engels vertaald zal worden – van Masao Maki, een in Amerika wonende Japanner die reeds verschillende spirituele boeken op zijn naam had staan, waaronder een over Sai Baba. Toen de tegenberichten over Sai Baba hem ter ore kwamen, ondernam hij onmiddellijk actie en interviewde voor zijn nieuwste werk diverse ex-devotees in de Verenigde Staten en Europa.

Oproepen werden door Meloy verstuurd om mee te doen met het schrijven van (e-mail)brieven naar instanties of personen. In Amerika (Hartford, Connecticut) en Canada (Toronto) zouden twee scholen geopend worden waar de menselijke waarden in het programma zouden zitten, de zgn. Sai Babascholen. Hoe kun je als ex-devotee zoiets laten gebeuren als je enig idee hebt van wat er schuilgaat achter de Babamythe? Dus werden personen benaderd om daar een stokje voor te steken. Kranten werden ingelicht dat het een kwalijke zaak is om onderwijs te verzorgen als daar beeltenis of naam van Sai Baba aan verbonden is, omdat diezelfde Sai Baba van uiterst onlaakbare praktijken beschuldigd wordt.

Een succes van deze ‘e-bombing method’ is de verklaring van Unesco zich te hebben teruggetrokken van de conferentie over menselijke waarden in het onderwijs, die door de Sai-organisatie i.s.m. Unesco en Flinders University uit Australië georganiseerd was voor 23-29 september jl. te Puttaparthi. Het begon allemaal met het bericht vanuit de Sai-organisatie dat Unesco deze conferentie georganiseerd zou hebben en dat de Sai-organisatie was gevraagd mee te doen. Dit bleek een omkering van de feiten, want nergens in de Unesco-agenda stond de conferentie vermeld als een Unesco-activiteit. Hetzelfde gold voor de Australische universiteit. Toen Unesco en Flinders University op de hoogte gebracht waren van de aanklachten tegen Sai Baba en hun medewerking aan de conferentie hadden ingetrokken, vonden sommige ex-devotees dat niet voldoende. Men wilde dat Unesco de reden aangaf waarom men zich had teruggetrokken. “The Organization is deeply concerned about widely-reported allegations of sexual abuse involving youths and children that have been leveled at the leader of the movement in question, Sathya Sai Baba”[30] stond er 15 september in de verklaring, afkomstig van de Unesco-vestiging in Parijs. Een opmerkelijk directe uitspraak voor een internationale instantie die met politieke gevoeligheden te maken heeft. Het bericht dat er een nieuwe verklaring was, vond direct zijn weg naar de ex-devoteelijst van Meloy. En vandaar uit naar de verschillende Sai-kritische websites die in korte tijd op het internet zijn verschenen (check bijlage 2).

Het Unesco-gebeuren is kenmerkend voor de Sai Baba-expose van het afgelopen half jaar. Men vindt elkaar op het internet, spreekt elkaar digitaal, en zo nodig per fax of telefoon, en wil dat de reguliere media aandacht besteedt aan de zaak Sathya Sai Baba. Men zoekt publiciteit omdat het alom bekend dient te worden dat Sai Baba dingen doet die niet kunnen! Twee motieven zijn hiervoor te vinden. Ten eerste hangt er een zwaarder gewicht aan nieuws dat in een krant (van betekenis), of op radio of tv is verschenen. Internetnieuws heeft tot op heden voor menigeen nog iets virtueels, is minder tastbaar, lijkt minder echt. Ten tweede bereiken kranten, tv en radio degenen die geen gebruik maken van internet als nieuwsbron.

Zodra op een of andere manier resultaat is geboekt, bv. dat er in Engeland in het parlement vragen zijn gesteld over Sai Baba, of dat iets in de traditionele media is verschenen, vindt dat direct zijn weg op internet (zie figuur 2). Want is een tekst eenmaal digitaal, dan is het een fluitje van een cent dat op een website te plaatsen of een link te maken naar de site waar de tekst te vinden is. Voorbeelden zijn een radio-interview op een Deense site, en op diverse sites artikelen zoals “Divine downfall” van Mick Brown in de Engelse The Daily Telegraph, van het internet overgenomen berichten in het Australische blad Nexus waar Duncan Roads editor van is, “De ondergang van een goeroe Sai Baba” van Koert van de Velde in de Nederlandse Trouw, en “The man believers think he is God” van Bob Harvey in de Ottawa Citizen Newspaper.[31]

 

 

 

— – — – – — —

                                    

     e-mailgroepje(s)/individuen                               

            

  krant/radio/tv

             │← (nieuwe) internetsurfers

     websites

                                           

     – — – —

 

 

 

Figuur 2. Schema van informatieverspreiding. De fase tussen mailgroep/individuen naar een daadwerkelijke publicatie loopt het traagste. Is de info eenmaal uit, dan vindt het zich gelijk een weg op het web, waardoor potentiële ex-devotees nog meer aan het twijfelen gebracht kunnen worden als ze het web op gaan.

 

Dat er diverse Sai Baba-expose in de traditionele media heeft plaatsgevonden is veelal het gevolg van actief lobbyen door de ex-devotees. Journalisten willen en moeten hard bewijsmateriaal en nieuws hebben. Verhalen en subjectieve meningen gevonden op internet zijn onvoldoende. Journalisten zoeken dus contact met slachtoffers om uit de eerste hand de ervaringen te vernemen. Echter, slechts een minderheid van de mannen is tot dusverre bereid geweest om openlijk te praten over hun ervaringen. Nog minder ex-devotees hebben hun ervaringen op papier gezet en ondertekend (zgn. ‘affidavits’ geschreven) en alleen Jens Sethi heeft officieel een aanklacht tegen Sai Baba in Duitsland en in India ingediend. Affidavits en ingediende aanklachten zijn het harde bewijsmateriaal waardoor instanties in beweging gebracht kunnen worden, maar het is juist het moeilijkste voor de ex-devotees om zulk materiaal bewerkstelligd te krijgen. Het zijn dus veelal dezelfde namen die in artikelen genoemd worden (zie tabel 1).

 

 

 

Naam

Land

Geboren

Informatie medium

Opmerking

 

Uit 1e hand: seksueel contact Sai Baba

 

 

 

 

1

Tal Brooke

USA

1948?

Boek Avatar of Night, The Findings, Daily Telegraph, India Today

Verslag langdurig verblijf in ashram 1968-1971

2

‘15-jarige’

USA

1984

Handgeschreven brief april-mei 2000

Verslag 2 privé-interviews sep 1999

3

Said Khoramshagol

Iran/USA

1972

Internet 1997, The Findings, IS sep 2000

Verslag privé-interviews 1991-1993

4

Hans de Kraker

Australië / Nederland

1967

The Findings, Nexus, KRO-tv, The Age, India Today, internet 2000

Verslag privé-interviews 1996

5

Conny Larsson

Zweden

1949

The Findings, IS mei 2000, internet 2000, India Today

Verslagen privé-ervaringen Baba 1978-1983 e.v.

6

Keith Ord

Engeland

1966

HP/De Tijd, Spiegelbeeld, internet nov 2000, India Today

Verslag 3 privé-interviews voorjaar 1990

7

‘Sam Young’

USA

1979

Daily Telegraph, India Today

In periode 1995-1998 erg veel privé-interviews gehad

8

Jens Sethi

Duitsland

1964

The Findings, Nexus, Bild, IS juni 2000, India Today

Verslag privé-interview in 1996

 

 

 

 

 

 

 

Uit 2e hand: seksueel contact met SB

 

 

 

 

9

Dr N. Bhatia

India

1951

The Findings, Daily Telegraph

Als arts werkzaam in ashram, 1993-1999

10

‘Golden Boy’ X

Zweden

1980?

Internet 2000 in teksten B-M Andén en C. Larsson

Relaas privé-interviews in 1998

11

Michael Pender

Engeland

1967

Internet nov 2000, Spiegelbeeld

Suïcide in jan 1990 na interviews in 1989

12

‘?S.’

USA

1962?

Internet via zijn moeder Diana okt 2000

Zoon zat op Sai Baba college in 1977-1980

13

Studenten in India

India

divers

IS aug 1999, internet 2000

Brief van student op Sai Babaschool in India

14

‘23-jarige’

Zweden

1963

Internet 2000, C. Larsson 25 okt

Interview in 1986 waar Conny Larsson bij was; heeft later zelfmoord gepleegd.

 

 

 

 

 

 

 

Alleen ‘massage’

 

 

 

 

15

Marc-André St-Jean

Canada

1972

National Ottawa Citizen

Verslag 3 privé-interviews in 1992

16

Jed Geyerhahn

USA

1973

Internet 1997, The Findings, IS juli 2000

Verslag 4 privé-interviews in 1989

17

Matthijs van der Meer

Nederland

1970

Trouw, Stichting Ohm radio, Spiegelbeeld

Eigen onderzoek; contact met Keith Ord in 1993

18

M.T.

USA

1972

Internet via zijn moeder aug 2000

Verslag ervaring van haar zoon in 1988

19

David Paul ‘dpmeg’

Engeland

1961

Internet yahoo-discussionclub #1082, -sathyasaiexposeheal #281, 282 & 283

Verslag van zijn twee privé-interviews in 1990

 

 

Tabel 1. Lijst namen van mannen wiens verhaal met betrekking tot Sai Baba in de publiciteit is gekomen. (NB. IS: Indian Skeptic)

 

 

Tegen de geschetste achtergrond is het begrijpelijk dat de ex-devotees de publicatie van Vijay Thaka e.a. in de India Today – een weekblad vergelijkbaar met onze HP/De Tijd en Elsevier – als een soort overwinning beschouwen. Het betreft een lang artikel. Er werd verslag gedaan van de grootschalige viering (ofschoon er minder mensen zijn verschenen dan verwacht) van Sai Baba’s 75ste verjaardag op 23 november jl. en de gevallen van onder meer Hans de Kraker, Jens Sethi, Conny Larsson en Sam Young worden genoemd. Het artikel is verder belangrijk omdat het de eerste keer is dat zo’n uitgebreid en kritisch artikel over Sai Baba in India en over héél India in zes talen is verschenen. Dat het stuk effect sorteerde bleek uit het feit dat het blad binnen de kortste tijd was uitverkocht – er is een tweede editie gedrukt – en de yahoo-message-boards werden door meer internetsurfers bezocht.[32] In het Indiase parlement en op ambassades in New Delhi hebben mensen n.a.v. het stuk kennis genomen van de zaak; op politiek niveau is de zaak bekend geworden.

Pas tegen kerst is het artikel in volle omvang in Puttaparthi zelf belandt. Wat het effect daarvan zal zijn blijft vooralsnog giswerk. In ieder geval is er in Andrah Pradesh, de deelstaat waar Puttaparthi in valt, een rel ontstaan nadat de politie twee personen heeft gearresteerd wegens het publiceren van een tekst over de heilige Dayananda Saraswati in het maandblad Vijaya Vihaaram.[33] De aanklacht is onterecht en de enige verklaring kan zijn dat de mensen waren ingerekend omdat het decembernummer aandacht besteedde aan de aanklachten tegen Sai Baba en mensen er blijkbaar belang bij hebben dat Sai Baba beschermd wordt. Zelf reageerde Sai Baba in zijn kerstrede voor het eerst uiterst openlijk op de ontstane commotie. Ten tijde van Jezus was er één Judas, had Baba geklaagd, nu zijn er duizenden Judassen. Velen zouden zijn omgekocht om kwaad over hem te spreken.[34] Na verschijning van een stukje over Swami’s rede in de Times of India belandde het krantenbericht in de mailbox van de ex-devotees, die op de message-boards prompt reageerden met opmerkingen als: Who’s paying? Zal ik van het geld een Jaguar kopen? Als ik geld krijg voor wat ik doe om te helpen ‘to expose him’, misschien hebben ze het geld naar het verkeerde adres gestuurd![35]

 

 

5. Ontwikkelingen in Nederland

 

Faye Bailey was (december jl. is de laatste editie verschenen) redactrice van een klein kwartaalblaadje The Quarterly, een van oorsprong pro-Sai Babatijdschriftje. Toen The Findings gereed waren stond er in The Quarterly een berichtje dat zij en David geen devotees van Sai Baba meer waren. Wie meer wilde weten kon The Findings bestellen. Aldus deed Stijn Riemersma, jarenlang trouwe devotee.[36] Riemersma was bekend met de in Nederland eerder verschenen kritische berichten over Sai Baba. Indertijd betrof het steeds slechts een enkel verhaal van een enkele journalist. De aaneenrijging van feiten afkomstig uit diverse bronnen overtuigde haar dat verhalen uit The Findings waar moesten zijn. Ze kopieerde het document en het raakte verspreid in Nederland.

In de zomer ontstond een klein groepje ex-devotees, waaronder Riemersma en Ranada van Kralingen, die The Findings zo ontluisterend vonden, dat men actie wilde ondernemen. Zodoende ging er een Nederlandse website voor ex-Babadevotees van start. Engelstalige expose stukken van onder andere recente ex-devotees werden vertaald en door ze op het web te plaatsen toegankelijk gemaakt voor het Nederlandse publiek. In juli stuurde het clubje naar ongeveer 300 devotees een brief, om iedereen te wijzen op The Findings en met klem te adviseren kennis te nemen van de berichten. Sommigen zochten contact met radio, tv en kranten en informatie, zoals de verklaring van Unesco werd actueel van internet geplukt, en aan de diverse mediavormen doorgespeeld. Direct of indirect leidde een en ander op 6 september tot een artikel in de Trouw en 18 september in het Algemeen Dagblad.[37] De Hindoestaanse Stichting Ohm, waar een medewerker al geruime tijd informatie had verzameld over de dubieuze kanten van Sai Baba, bracht het onderwerp onder de aandacht van radioluisteraars: op zondagmiddag 3 en 10 september waren de interviewopnames van onder andere Stijn Riemersma en Matthijs van der Meer te beluisteren. Op grond van eigen onderzoek is Van der Meer in mei 1994 reeds volgeling-af geworden. Reden: er zijn geen goede verklaringen te geven voor Sai Baba’s gedrag, en er zijn geen rationele gronden meer om te blijven geloven dat alles wat niet verklaard kan worden ‘a test of faith’ van Swami zou kunnen zijn.

De KRO-ontbijttv besteedde op 26 september 10 minuten uitzending aan Sai Baba waarin onder andere De Kraker en Van Kralingen in beeld kwamen. NCRV-radio zond op 9 oktober een programma uit. Het maandblad Spiegelbeeld voerde in haar oktobernummer meerdere artikelen aan Sai Baba; Privé had medio oktober een artikeltje; Onkruid in haar nov-decemberuitgave. Eind november meldde het Haarlems Dagblad dat de plek waar de Nederlandse Sathya Sai Baba-organisatie de verjaardag van Baba had willen vieren als gevolg van een actiecomité voor de vierde keer een nieuwe locatie had moeten zoeken.[38] Kortom, Sai Baba was in het reguliere nieuws van verschillende doelgroepen en de Sathya Sai-organisatie werd met vragen geconfronteerd.

 

In de zomeruitgave van het Sathya Sai Nieuws, het kwartaalblad voor alle Sai Baba geïnteresseerden, valt nog niets te lezen van de kritische berichtgeving t.a.v. Sai Baba. Uit het herfstnummer kon opgemaakt worden dat men wel kennis had genomen van de geluiden. De agenda die in de zomer nog vermeldde “25 t/m 29 september: Internationale UNESCO-conferentie in Prasanthi Nilayam”, vermeldde in de herfsteditie “25 t/m 29 september: Internationale conferentie over de vijf menselijke waarden in het onderwijs te Prasanthi Nilayam”. De naam Unesco was verdwenen. Tevens was er een brief van de 95-jarige Australische Sai-vip Howard Murphet om twijfelende devotees een hart onder de riem te steken. Kenmerkend is voor het Sathya Sai Baba Nieuws dat het grotendeels uit vertalingen van pro-Sai Babaverhalen en een paar pagina’s activiteiten bestaat. Niet opmerkelijk is daarom dat de brief evenmin werkelijk nieuws bevatte. Het was een opsomming van oude, reeds lang bekende devotee verhalen, met als afsluiting:

 

“Beste (…), ik kan je alleen maar mijn eigen overtuiging in deze zaak meedelen en het aan jezelf overlaten te kiezen welke weg je wilt gaan. De ene leidt naar het Licht, de ander naar duisternis waaronder de wereld tijdens het Kali tijdperk al zo lang geleden heeft. Het is natuurlijke helemaal je eigen keuze, maar toch hoop ik dat je de juiste keus zult maken en zoveel mogelijk anderen ertoe kunt brengen hetzelfde te doen. Degenen die de Avatar tegenwerken zullen op een zekere dag, in een ander leven, terugkomen naar de Goddelijke Voeten, tenzij ze vervallen tot het onvergeeflijke niveau van het demonische. Ik bid dat zij zullen terugkomen en daarvoor zend ik hun mijn Liefde.

God zegene je, Sai Ram. Howard Murphet” [39]

 

Toch moet het aantal volgelingen in Nederland teruglopen. Op de viering van Sai Baba’s verjaardag in Amsterdam op 25 november waren ongeveer 300 aanwezigen. Volgens insiders beduidend minder dan voorgaande jaren, toen er 500 à 1.000 geteld werden. Tevens is het aantal leden van de organisatie teruggelopen.[40] “Maar,” berichtte de voorzitster Trees Stevens van de Sathya Sai Organisatie Nederland hoopvol in het oktobernummer van Op de Hoogte, het informatiebulletin voor de getekende leden van de organisatie, “tot onze vreugde zien wij bij sommige groepen het aantal leden toenemen. De groep Kerkrade is weer met een nieuw bestuur verder gegaan, en een nieuwe groep heeft zich aangemeld.” Stevens gaf aan dat het landelijk bestuur nog volledig achter ‘Swami’s missie staat’, waarmee men niet wilde beweren dat daarmee “alle handelingen die Swami verricht naar het rijk der fabelen zijn verwezen. Wij weten daar te weinig van maar wij gaan er vanuit dat de handelingen voor zover ze op realiteit berusten door Hem nodig geacht worden om Zijn missie te volbrengen en wij hebben daarbij in Hem het volste vertrouwen.”[41]

Verder werd uitgelegd waarom de Centrale Raad besloten heeft geen reacties te geven op de negatieve publiciteit. Omdat negatieve berichten zich nu eenmaal makkelijker verspreiden dan positieve en men “liever één negatief bericht dan honderd positieve uitspraken over hetzelfde onderwerp” gelooft, genereert elk antwoord van de Sai-zijde als brandstof voor verdere negatieve berichtgeving. Bovendien is het onmogelijk om verklaringen te geven voor de dingen die Swami doet en waarvan hij zelf niet uitlegt waarom hij ze doet.

 

Naast het schrijven van Stevens namens de Centrale Raad, waren er in de Op de hoogte twee ingezonden brieven van Nederlandse Sai-vips opgenomen. Eentje van Henk Meijer, een Nederlander die in Puttaparthi woont en tot voor kort stukjes schreef voor het Sathya Sai Baba Nieuws, een ander van Wim van Dijk, auteur van een Bababoek.[42]

Van Dijk zoekt nog altijd een uitleg voor Sai Baba’s massage handelingen in de ‘kundalini’-verklaring. Sai Baba zou door het betasten het eerste chakra, dat zich bevindt tussen het scrotum en de anus, de kundalini-energie activeren. Deze energie is de ‘kosmische energie’ die als een slapende slang opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom.[43] Ontwaakt kronkelt de subtiele energie naar boven, tot boven de kruin. Op dat moment valt de mens als microkosmos samen met de macrokosmos. Het begrip kundalini stamt uit de Indiase cultuur. De versmelting van het individuele met het universele staat voor bevrijding, de hoogste ervaring. Het activeren van de kundalini-energie door een goeroe is in de hindoecultuur volgens sommigen een vaker voorkomende praktijk en wordt beschouwd als een soort initiatie, of zuivering. Volgens Van Dijk beweert de Kundalini Foundation for Self-Realisation uit Engeland dat goeroes en sommige Taoïsten dit doen, en deed Ramakrishna het bij Vivekananda.[44]

Een ander heikel punt wat Van Dijk aansnijdt betreft het schrijven van een student op een Sai Babaschool in Puttaparthi. Het schoolsysteem zou erop gericht zijn dat mooie jongetjes reeds door onderwijzers op de scholen voorgeselecteerd zouden worden om Sai Baba te behagen.[45] Hoe is dat in godsnaam mogelijk als van diezelfde Sai Baba gezegd wordt dat hij vorig jaar twee hartaanvallen heeft gehad en niet lang meer te leven zal hebben? Van het verhaal wat ooit de ronde ging, als dat Sai Baba een hermafrodiet zou zijn, hoort men niets meer, aldus Van Dijk. Zou dat komen omdat dit verhaal te zot voor woorden is, en men-op-internet wijselijk besloten heeft daarover te zwijgen?[46] En, vraagt hij zich vervolgens verder af, “zouden zulke onkreukbare mensen als Kasturi, Hislop, Murphet en Krystal die hun hele leven bij Baba zijn gebleven als deze verhalen kloppen?”[47]

Henk Meijer beschouwt de ophef als het proces van de ‘scheiding der geesten’ wat altijd al plaats heeft gevonden, maar nu extreme vormen heeft aangenomen.

 

“Het is verschrikkelijk jammer dat zo velen, zelfs gerenommeerde, ‘senioren’ devotees afvallen bij de test die Hij hen geeft. “Test is my task”. Ach ook dit is, als alles, het Goddelijk Spel. Het gaat Baba niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit en om de intensiteit waarmee zij Zijn devotees zijn, willen zijn, willen worden. Er is voor die allen een simpele weg terug die naar Zijn Moederhart. Hij zegt dan: “Ja, ja ja!” Maar zo niet dan klinkt ook zijn “Nee”.

Uiteindelijk komt iedereen weer bij Hem terecht. Daar is geen ontkomen aan want hij is het Al, en wij met Hem; we vormen die Eenheid. Maar het is doodzonde als je de kans die nu geboden wordt afslaat en wie weet hoe lang je moet wachten voor herkansing.”[48]

 

Wat internet betreft had Meijer onlangs uit een goede BBC-documentaire begrepen dat 95-98% ervan uit troep bestaat (“rubbish”). Ieder kan zijn website openen en zijn vuil spuien. Advies: sluit je er volledig voor af en sta niemand te woord

 

“die die gore details vertaalt en verspreidt. Het gaat nl. om een zeer gevaarlijk, snel werkend en dodelijk virus, dat via oor en oog binnendringt en de denkende geest onmiddellijk aantast. Het gaat er uiteindelijk om wie we geloven: Hem, de bron van Liefde, de absolute zuiverheid, de almachtige God Zelf, of de “gevallen engelen” die, als ze van hun heilloze weg terugkeren, meteen weer in Liefde worden opgenomen.”[49]

 

De brief eindigt met de verwachting dat uiteindelijk alle donkere wolken voorbij zullen trekken en dat zal blijken alle gebeurtenissen het geloof versterkt zullen hebben.

 

 

6. Reflecties

 

Allereerst de persoonlijke opmerking dat ik geschokt was door de ontdekking hoeveel ernstiger de verhalen over Sai Baba’s seksuele avances zijn dan ik indertijd, 8-10 jaar geleden had vernomen en had kunnen bevroeden. Evenmin had ik indertijd notie van de sommen geld en de bijbehorende machtsstructuren welke er aan de organisatie kleven. En waarschijnlijk is er in deze inventarisatie pas een tipje van de sluier opgelicht en ligt er nog een beerput op onthulling te wachten.

Hiermee gepaard gaand is het verbazingwekkend te merken hoe groot bij de Babadevotees het vertrouwen in en de liefde voor Swami is; hoe ‘blind’ en ‘onnozel’ men lijkt te zijn voor de soms overduidelijke aanwijzingen dat een en ander scheef is gegroeid bij Sai Baba en in de organisatie. Tegelijkertijd valt dit ook te verklaren. Want het ís moeilijk om de verhalen die de ronde doen te geloven als men alleen de wonderschone kanten heeft gehoord – en zelf heeft ervaren. Men heeft betekenisvolle dromen had waarin Sai Baba voorkwam, of hoorde innerlijk de stem van Sai Baba, of vond uit het niets ontstane vibuthi in huis.[50] Swami heeft zich decennia lang als de goeroe van deze tijd gepresenteerd en wel op zo’n manier dat velen door hem geïnspireerd zijn. Hij heeft diep gevoeld (spiritueel) idealisme bij miljoenen mensen in beroering gebracht en de devotees hebben praktische handen en voeten aan zijn leer weten te geven; hun leven is door hem erg verrijkt. Doordat hij gezien wordt als een figuur waar geen smetje blaam op rust, zijn voor hen de verhalen bijzonder ongeloofwaardig. Het is onmogelijk dat Sai Baba homo-pedofiel geaard zou zijn, en nota bene gedrag zou vertonen wat haaks staat op zijn eigen leringen.

Volgelingen inlichten over de ‘donkere’ kant van Sai Baba is derhalve een zeer lastige, complexe aangelegenheid. Want het is zwaar voor devotees om de jarenlange intieme, psychologische band die men met hem heeft opgebouwd, als een band met een illusie te moeten uitleggen. Behalve wanneer de negatieve verhalen van dichtbij huis stammen, zoals in het geval voor de ouders van Sam Young en de moeder van de 15-jarige jongen – en dan nog zijn er uitzonderingen – is men niet van de ene op de andere dag om. En is men eenmaal overtuigd dat Sai Baba niet de avatar is, dan volgt meestal een periode van heftige twijfel. Het verlies van een goeroe is niet in het tijdsbestek van een week achter de rug.

Wat opvalt als essentieel verschil tussen devotees en ex-devotees (en non-devotees), en wat extra zichtbaar wordt in discussies over gevoelige onderwerpen waar seksualiteit toebehoort, is verschil in perspectief, in wat men voor waar aanneemt en wat niet. Volgelingen geconfronteerd met de ‘lasterverhalen’ over Sai Baba beseffen dat. Men kent en ervaart het verschijnsel allang, omdat men zich bewust is met een geloof in Baba anders te zijn dan degenen zonder Babageloof. Voor ex-devotees is dit verschil evenwel schrijnender. Bij flarden komen soms oude herinneringen in het nieuwe perspectief van Sai Baba is géén avatar, Sai Baba is een homo-pedofiel boven. ‘Heb ik in zo’n figuur mijn vertrouwen gesteld?!’ Zulke gedachtes gewaarworden is pijnlijk. En toch ontstaan ook daar weer inzichten uit.

Bv. het besef hoe groot het verlangen was naar een persoon, een veilig iemand, een goeroe, en hoe ver een psyche kan gaan in het goedpraten van iets waar men eigenlijk reeds veel eerder twijfels over heeft gehad. Geloof in het idee dat wanneer men merkte dat het geen materialisatie doch een goocheltruc betrof, dit bedoeld zou zijn om het vertrouwen van de devotee in Swami te testen. Geloof dat Sai Baba genitaliën massages handelingen ter zuivering van de kundalini-energie zouden zijn, of dat hij jongens/mannen van seksuele problemen af zou helpen. Geloof dat de vibuthi genezende krachten zou hebben – en het blijken verkruimelde tabletjes as van koeienpoep te zijn.

Het geloof in een periode van voorspoed en geluk na het egoïstische, van het rechte pad afgedwaalde Kali Yuga tijdperk, en het verlangen naar verlichting (denk aan de brief van Meijer) kunnen, afhankelijk van de theorie waarmee waarnemingen worden geïnterpreteerd, voor een buitenstaander als kenmerken voor een religieuze beweging te herkennen zijn. Voor een (ex-)devotee is dat lastiger in te zien, simpelweg omdat een devotee anders kijkt, anders denkt, anders ervaart. Ex-devotees zijn achteraf soms stomverbaasd hoe men zoveel heeft kunnen geloven en in wat bijvoorbeeld sociologen als ‘deelname aan een religieuze beweging’ zouden kunnen omschrijven.

Pas uitgaande van het perspectief dat Sai Baba géén god-in-mensengedaante is, maar iemand met menselijke karaktereigenschappen, kunnen gedachten rijzen bij (ex-)devotees dat Sai Baba een opmerkelijk extreem leven leidt. Dagelijks, maanden en jaren aaneengeregen, verschijnen mensen vol aanbidding en vol van onvervulde verlangens in zijn ashram. Film- en popsterren kunnen problemen hebben met de soms al te grote adoratie van hun fans… Hoe moet dat wel niet zijn voor een goeroe als Sai Baba? Heeft men als devotee misschien zelf bijgedragen aan het in stand houden, of sterker, doen laten groeien van de mythe Sai Baba is de avatar? Zou hij in zekere zin slachtoffer geworden zijn van ontelbaar veel spiritueel behoeftigen? Zou het zo kunnen zijn dat hij door zijn familie en sociale omgeving in een rol als avatar is geplaatst? Natuurlijk, hij zal niet tegengestribbeld hebben. Maar als, zoals beweerd wordt, de familie Raju, de familie van Sai Baba, de zaak geënsceneerd heeft (denk aan de wijziging van de geboortedatum en –plaats), in hoeverre heeft Sai Baba zelf tegengas kunnen leveren? Is Baba in de loop van zijn leven zelf overtuigd geraakt van het waanidee een avatar te zijn? Is hij uit zijn keurslijf gevlucht in seksueel genot, en is dat tegelijkertijd zijn verslaving geworden? Of is hij, zoals Isaac Tigrett, die gelooft dat de seksuele aanklachten terecht zijn maar zich noch bij de devoteezijde, noch bij de ex-devoteezijde ingedeeld wenst te zien, “a complete enigma”?

Verlangt de mensheid zo wanhopig naar vrede dat men alle hoop vestigt op iemand die beweert de verlosser voor deze tijd te zijn? Want wat mankeert er aan onze mondiale maatschappij dat ene Sai Baba uit een dorpje van niks miljoenen mensen in beroering kan krijgen, en er miljoenen guldens gegenereerd worden? Zijn de eigen culturele zingevingtradities zo verwaterd geraakt dat velen zingeving zo ver van huis gaan zoeken?

Of, om van een positiever idee uit te gaan, wat voor interessante cultuuruitwisselingen hebben er plaats kunnen vinden tussen een dorpje Puttaparthi ergens in Zuid-India en bezoekers uit bijna alle landen van de wereld die kwamen om die ene speciale bewoner uit het dorp te bezoeken? Zal Puttaparthi op de kaart blijven als een curiositeit waar eens een kleine man duizenden aan zijn voeten kreeg en de boel uiteindelijk voor de gek bleek te houden? En zal dat vreemd genoeg nog positieve spin-offs kunnen hebben gehad? Zullen ex-devotees over tien jaar op hun devoteeperiode terug kunnen blikken en blij zijn met de ervaring die ze ondanks de ontgoocheling hebben kunnen meemaken? Of zullen voor menigeen de trauma’s te groot blijken te zijn geweest?

 

Vragen, vragen, vragen. Gedachtemogelijkheden te over. De opkomst en neergang van Sathya Sai Baba is wat mij betreft geen kwestie van zwart of wit, maar een buitengewoon geval met veel facetten – waarvan, helaas, een reeks zeer dramatische.

 

 

7. Aandachtspunten

 

Gezien de omvang en de maatschappelijk ontoelaatbare praktijken waar deze kritisch-Sai Baba internetinventarisatie op duidt, zullen waarschijnlijk andere studies volgen. Mij is niet bekend of daar al aan gewerkt wordt. Zo niet, en mocht het zover komen, dan wil ik bij hierbij op grond van de kijk die ik nu op de zaak ontwikkeld heb, vijf  aspecten onder de aandacht brengen waar m.i. in vervolg rekening mee gehouden zou moeten worden. Wil begrip voor uiteenlopende standpunten bediscussieerbaar kunnen worden dan is verdere openheid van zaken wenselijk – noodzakelijk zelfs.

 

Voor de mannen (en jongens) die uit schaamte – nog – niet durven te praten over hun ervaringen met Sai Baba, of uit angst de woede en bedreigingen van gedreven devotees over zich heen te roepen, is het belangrijk dat er een situaties gecreëerd worden waar zulke mensen zich veilig weten. In geloofskwesties, waar bij Sai Baba absoluut sprake van is, is rationaliteit alleen onvoldoende. Emotioneel (psychisch) kan men zo gehecht zijn aan Sai Baba dat het tot zich door laten dringen van tegenberichten enorme shocks teweeg kunnen brengen. Zorg is op voorhand geboden.

 

Ofschoon internet mondiaal en grensvervagend is, is de ontmaskering van Sai Baba bij lange na niet door deze paper gedekt. Onderzoek op landelijk (en/of regionaal) niveau middels gangbare onderzoeksmethoden zullen betere inzichten genereren inzake sociologische en psychologische facetten van de Sai Bababeweging.

 

Voorts zal het nodig zijn, wil men de aanklachten tegen Sai Baba serieus natrekken, in eerste instantie een inventarisatie te maken van de beschuldigingen aan zijn adres. Het seksueel misbruik van mannen en minderjarigen, de doden (moorden in 1993, gevallen van suïcide, overledenen waarvan melding is gemaakt in Indiase kranten omdat ze nieuwswaarde bevatten), de geldstromen en politieke verstrengelingen, zijn stuk voor stuk te omvangrijk om tegelijk aangepakt te kunnen worden. Er zullen afbakeningen aangebracht moeten worden.

 

Om helderheid te krijgen op betrokkenheid en verantwoordelijkheid van personen bij onlaakbare praktijken in Sai Baba-organisaties, is het zinvol de verbanden tussen de landelijke Sathya Sai-organisaties en de diverse Sri Sathya Sai Trust Funds in kaart te brengen. Uitgezocht zou moeten worden wie wanneer welke functies bekle(ed)de.

 

Als laatste doch niet minste zou de oprichting van een projectgroep, stichting of centrum, en de daarbij behorende financiering moeten zijn. Om te beginnen zou een functie van zo’n onderneming kunnen zijn om data, nu her en der verspreid, bij elkaar te voegen en toegankelijk te maken. Dit zal in verschillende opzichten efficiëntie ten goede komen. Degenen die wat te melden hebben weten waar ze terechtkunnen, degenen die wat willen vragen hebben een plek om in eerste instantie te rade te kunnen gaan. Bundeling en toegankelijkheid van de gegevens met betrekking tot Sai Baba’s ‘duistere’ activiteiten en het in het leven roepen van een formele plek hiervoor, zal gestructureerder gewicht in de schaal leggen dan internet tot nu toe heeft kunnen bewerkstelligen.

 

 

Bijlage 1: Internetjargon en -kenmerken

 

Met de komst van de computer en de communicatie via dit medium zijn er nieuwe woorden gangbaar geworden en zijn er karakteristieke kenmerken ontstaan.

Algemeen bekend is dat informatiestromen via internet snel verlopen. Wie ‘online’ is, dat is, wie achter zijn computer zit en verbinding heeft met het internet, kan direct reageren op een binnengekomen bericht. Of, een vandaag gepubliceerd artikel kan direct op een website geplaatst worden, waarmee het voor iedereen direct toegankelijk is. Minder bekend is wellicht dat diezelfde informatie morgen gewijzigd of verwijderd kan zijn, en dan is het niet meer exact hetzelfde of niet meer toegankelijk. Alleen degenen die een tekst van het web hebben afgehaald en op hun eigen computer hebben bewaard, hebben de tekst in de versie van een bepaalde dag dan nog in hun bezit. Digitale informatie heeft daardoor tegelijkertijd als kenmerk vluchtig te zijn. Afhankelijk van de webmaster wijzigt informatie al dan niet regelmatig, sporadisch of nooit, blijft de site actueel of wordt saai omdat er niets op gebeurt.

Samenhangend hiermee is het kenmerk van ‘virtualiteit’. Wie is wie en waar is wie? Mensen maken vaak gebruik van e-mailnamen, die lang niet altijd laten zien in welk land iemand woont, laat staan welke plaats. Wanneer dus iemand niet reageert op e-mails, is er zonder telefoonnummer of adres totaal geen houvast waar die persoon te kunnen gaan zoeken. Iemand kan ook makkelijk onder verschillende namen op het web zichtbaar zijn. Internet nodigt uit tot anonimiteit, waardoor het enerzijds een gevoel van vrijheid creëert, maar anderzijds mensen en situaties ontastbaar, droomachtig, oftewel virtueel worden.

Een en ander beïnvloedt de wijze waarop informatie op het web verzameld kan worden en hoe contacten langzaamaan kunnen groeien.

Ter verduidelijking van de gebruikte terminologie in dit artikel worden een aantal essentiële begrippen uit het internetjargon uitgelegd.

 

E-mailen: het versturen en ontvangen van berichten via de computer. Dit kunnen kattebelletjes zijn, of grote bestanden. Afhankelijk van de ‘provider’, het bedrijf dat waar de internetaansluiting mee gemaakt wordt, komen verzonden berichten direct, of een paar uur later aan.

Website: een ‘pagina’ op het internet, vaak een soort digitale informatiefolder. Deze kan heel uitgebreid zijn, bijvoorbeeld door een reeks pagina’s onder elkaar te plaatsen waardoor er lappen tekst al dan niet met illustraties op het scherm verschijnen. Een andere mogelijkheid is achter de eerste pagina een reeks andere pagina’s te hangen. Door middel van klikken met de muis verspringt het beeld op het scherm naar een volgende pagina; de website heeft een soort stamboomstructuur achter de hoofdpagina liggen.

Webmaster: de persoon die de website opmaakt en beheert, dat is nieuwe informatie toevoegt, oude weghaalt, veranderingen aanbrengt.

Link: op een website wordt vaak melding gemaakt van aanverwante websites. De code van zo’n andere website vormt de koppeling naar die site. In het geval van de Sai Baba-expose kunnen veel sites door middel van links bezocht worden; men hoeft niet uitgebreid met ‘internetzoekmachines’ aan de slag.

Message-board: sommige onderwerpen op websites zijn gericht op het genereren van discussie. Met Sai Baba is dat zeer zeker het geval. Er bestaan verschillende plekken op het internet waar mensen d.m.v. e-mails met elkaar in gesprek gaan. Onder de eigen naam of onder een pseudoniem, stuurt men berichten naar het discussiebord. Er is verschil tussen open en gesloten message-boards. In het eerste geval kan iedereen, ook niet-deelnemers lezen wat er besproken wordt want de site is voor iedereen toegankelijk. In het tweede geval moet men zich eerst aanmelden en wordt de informatie alleen voor leden zichtbaar op het web.

E-mailgroepje: mensen die met elkaar in contact staan via e-mails. Er is géén website. Ruwweg zijn er twee varianten: iedereen stuurt naar iedereen of er is een coördinator die bijhoudt wie op de mailinglijst staat  en die ervoor zorgt dat iedereen van die lijst de berichten die voor iedereen bestemt zijn toegezonden krijgt.

Surfen: uren achter de pc zitten en van site naar site linken.

 

 

Bijlage 2. Websites

 

Lijst van belangrijke Sai Baba-websites met korte omschrijvingen, waarbij voor de samenstelling sterk de nadruk is gelegd op de Sai-kritische én -Nederlandse sites, en een onderverdeling is gemaakt tussen a. de kritische en b. de pro-Babasites.

 

A. Kritische Sai Babawebsites

 

http://members.tripod.com/~dlane5/saidebate.html

 

            Website vanaf 1993 van David Lane, ‘Neuralsurfer’, hoogleraar Filosofie en Psychologie aan de Mt. San Antonio College in California. In 1997 kwam er correspondentie (getuigenissen) van Jed Geyerhahn en Said Khoramshagol op zijn site, die belangrijk voor de expose zijn geweest.

 

http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba

            Discussieclub gestart door prof. David C. Lane, ‘Neuralsurfer’, begin februari 1999, die tevens de website beheert. Lane past geen censuur toe, hetgeen betekent dat alles wat mensen insturen blijft staan. Meningen, van erg pro- versus erg anti-Sai Baba, en taalgebruik (van aardig tot zeer grof) maakt dat de sfeer op de site erg uiteenloopt.[51]

 

http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub

Discussieclub ontstaan medio juli 2000 uit frustratie toen de club van ‘Neuralsurfer’ dreigde dicht te slibben als gevolg van een paar Sai Babadevotees die niet ter zake doende pro-Baba berichten bleven plaatsen. De site wordt beheerd door Said Khoramshagol. Grove teksten worden gedelete.[52]

 

http://www.myfreeoffice.com/saibabaexposed

            Een site beheerd door Said Khoramshagol, ‘shahgols’, gestart in 1998, op het web tot medio januari 2001. Toen ging ‘host www.myfreeoffice.com out of business’ en was de site verdwenen. Waarschijnlijk is vanaf april de site weer te zien onder http://www.sathyasaivictims.com, wat een officiële ex-devotee site zal worden. Myfreeoffice-saibabaexposed was een van de eerste sites waar The Findings in hun geheel op het net geplaatst waren, tezamen met andere kritische berichten, waaronder twee video-opnames met Sai Baba’s goocheltrucs. Aan de website was eveneens een message-board gekoppeld, die tot twee keer gekraakt is waardoor alle berichten verdwenen waren. De board is nu te vinden onder http://www.quicktopic.com/5/H/ePGD5eJtqFgQLf6Q4tbt. Shahgols wordt vanwege zijn activiteiten geconfronteerd met zgn. ‘hate-mails’. Een voorbeeld, gestuurd op 19 oktober 1999 door ‘XpozEvil’:

 

“We are part of an international network campaigning against hate, disinformation, white supremacy, and KKK retarded mentality. One of our network watchers has just informed us about your hate and disinformation articles. We have checked them and have identified them as hate crap. We have reported you to the Wiesenthal Center and will aggressively expose your false claims. You have written that Sai Baba has said that He is Imam Mahdi and you claim that this is printed in Sanathana Sarathi. You are false. Tell us which issue of Sanathana Sarathi and what page. Produce facts. We are not blind or retarded. It is the end of 1999 and you are still trying to sell magicians to unsuspected people. Tell us the name of one magician who has ever been able to produce anything out of nothing? Produce facts not falsity. You don’t seem to be smart or even slightly enlightened. Your name suggests you are Iranian. Perhaps that tells the story. Are you financed by the mullahs in Iran? You’ll have a very hard time to market your hate commodity. Come up with facts, kid.”

 

http://www.indian-skeptic.de/html

            Duitse site waar de inhoudsopgaven van elke editie (en onregelmatig integraal artikelen) van de Indian Skeptic op worden vermeld, het maandelijkse blaadje van de 71-jarige Indische ‘chief fakir buster’ Basava Premanand. Sinds zeker meer dan 30 jaar brengt Premanand onder andere belastend materiaal t.a.v. Sai Baba naar buiten.

 

http://www.stelling.nl/simpos/shree_sai_baba.htm

            Uitgebreide website van de Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen (SIMPOS). Er wordt over een groot aantal new age (occulte) stromingen informatie gegeven en Sai Baba is daar een onderdeel van. De site bestaat sinds 1997.

 

http://www.exbaba.nl

            Nederlandstalige website waarin Nederland verschenen publicaties en vertaalde andere teksten geplaatst staan. Ontstaan juli 2000. Het gastenboek (‘message-board’) loopt in Nederland niet: mensen die naar de site surfen zijn blijkbaar niet geneigd om op internet hun mening te uiten, in ieder geval niet de Sai-(ex-)devotees.

 

http://www.saibabaguru.com

            Amerikaanse Sai Baba-expose website gestart in augustus 2000 en beëindigd juni 2001. Bevatte veel en actuele informatie, had een ‘message-board’ waar soms new-age georiënteerde gespreksstof op te vinden is en de sfeer erg vriendelijk, begripvol en ‘loving’ is. M.i.v. 1 december 2000 is de message board omgezet in ook een yahoo-club: http://clubs.yahoo.com/clubs/saibabaguruexpose, en samen met ‘contessa92000’ wordt deze site beheerd.

 

http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabaexposeheal

            Discussieclub gestart medio november 2000, en beheerd door ‘Phoenixboy28’ uit Australië en ‘Contessa92000’ uit Californië, met als doel ex-devotees met elkaar in contact te brengen en elkaar tot steun te zijn in hun rouwproces vanwege het verlies van hun goeroe Sai Baba. Een site met een vriendelijke sfeer. [53]

 

http://www.alerte-sai.com

            Franstalige Sai Baba-expose website uit Canada, sinds oktober op het web.

 

http://www.geocities.com/descubriementos.SB

            Spaanse Sai Baba-expose site sinds september 2000 op het web, beheerd door een ex-devotee uit Mexico.

 

http://www.sekty.dominikanie.pl

            Website uit Polen waar kritisch Sai Baba-materiaal op te vinden is sinds april 2000. De coördinator van het  Informatiecentrum voor Sekten en Andere Religieuze Bewegingen, Cezary Jenta, bepaalt welke info op het web verschijnt; hij is niet de webmaster.

 

http://www.geocities.com/athens/cyprus

            Dit was de Sai Baba-expose website van de Italiaan Paul Holbach, die onafhankelijk van andere sites zijn eigen bedenkingen onder woorden had gebracht. De info stond op het web van april 1999 tot het najaar 2000 en is wegens persoonlijke omstandigheden toen van het internet gehaald. (Een deel kan nu gevonden worden op http://www.iosono.com/paulholbach/golden_e.htm.) De site heeft vooral in de beginperiode bijgedragen aan de Sai-kritische informatievoorziening via het internet. Als tweede site had het integraal The Findings opgenomen.

 

http://www.iae.nl/users/lightnet/sai.html

            Engelstalige website, begonnen in 1995 van een Nederlander waarop informatie te vinden is, die niet of nauwelijks via de reguliere mediakanalen het publiek bereikt. Onderwerpen lopen uiteen van wetenschappelijk onderzoek wat voor het gangbare circuit moeilijk ligt tot ufo’s & engelen. Sai Baba is een aparte sectie sinds juni 2000.

 

http://www.nhne.com/specialreports/srsaibaba.html

            Website van New Heaven New Earth, heeft uitgebreid expose stuk gedateerd februari 1998.

 

 

B. Pro Sai Babawebsites

 

Er is een groot aantal websites met lovend en prijzend Sai Baba-materiaal. De meeste zijn te vinden via http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9158.html, en onder het kopje ‘links’ van de yahoo-discussieclub http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba van David Lane, waartussen ook de Sai-kritische, ‘expose’-websites vermeld staan. Voor dit artikel volstaat het melding te maken van:

 

http://www.sathyasai.org

            De officiële website van de Internationale Sai Baba Organisatie. Swami heeft in juli 1995 zijn zegen ervoor gegeven en de site is in januari 1996 van start gegaan (merk op dat Sai Baba zich pas later, oktober 1999, tegen internet heeft uitgesproken). De site geeft een algemeen overzicht van Sai Babacentra verspreid over de hele wereld, en bevat links naar de diverse afdelingen die websites hebben.

 

http://www.srisathyasai.org.in

            Nieuwe, officiële en uiterst fraaie website van Prasanthi Nilayam, Sai Baba’s ashram in Puttaparthi. Anno kerst 2000 had de site ongeveer 2800 bezoekers gehad; waarschijnlijk is het eind november of begin december op het web gezet. Bevat veel foto’s en onder meer informatie over de Sathya Sai Instituten, Sai Baba’s missie en de jaarlijkse vaste festiviteiten.

 

http://www.sathyasai.nl

            De officiële website van de Sathya Sai Baba Organisatie Nederland, in het najaar 2000 van start gegaan.

 

http://clubs.yahoo.com/clubs/saibaba

            Gespreksclub gestart op 12 oktober 1998, beheerd door ‘dholavira’, ‘gdevic’ en ‘radha_maganthy’ alleen bestemd voor pro Sai Babaconversatie.[54]

 

http://geocities.com/the_sai_critic

            Website uit Australië. Een uitgebreide en gedegen tegenaanval op The Findings. Systematisch worden kritiekpunten in The Findings bekeken en van een weerwoord voorzien. Op het web gezet rond oktober 2000.

 

http://people.delphi.com/bongiovanni

            Website van Bon Giovanni uit de Verenigde Staten. Bevat eveneens een weerwoord op The Findings. In de toekomst zal de site te vinden zijn onder http://members.xoom.com/bongaru/toc.htm.

 

 

 

Bronnen

 

Andén, Britt-Marie To anyone who may be concerned about the sexual abuse involving youths and children that have been reported about Sai Baba, 24 oktober 2000.

Anonymus “’Betrayal’ by Sai Baba”, in Indian Skeptic Vol. 12, nr 4, August 1999, pp. 20-28.

Babb, Lawrence A. “Sathya Sai Baba’s Saintly Play”, in Saints and Virtues, John Stratton Hawley (ed), Berkeley, CA: California University Press, 1987, pp. 168-186.

Bailey, David A Journey to Love, Prasanthi Nilayam: Sri Sathya Sai Towers Hotels Pvt. Ltd., 1998 (1997).

Id. A Journey to Love Book 2: Love and Marriage, further experiences with Sathya Sai Baba, Prasanthi Nilayam: Sai Towers Publishing, 1998.

Bailey, David & Faye The Findings, Conwy, North Wales: eigen uitgave, 2000.

Bailey, Faye Another Journey to Love: experiences with Sathya Sai Baba, Prasanthi Nilayam: Sai Towers Publishing, 1998.

Bhagawati, P.N. “Sathya Sai Trust – Press Release”, in Indian Skeptic, Vol. 6, nr 11, March 1994, pp. 25-26.

Breekveldt, Paul “Een piemeltje met olie”, in Onkruid 138, nov/dec 2000, p. 4-5.

Brendel, Carel “Moderne Heiligen in de Fout”, in Algemeen Dagblad, 18 september 2000.

Brooke, Tal Avatar of Night. Special Millennial Edition, Berkeley, California: End Run Publishing, 2000 (1972).

Brown, Mick “Divine downfall”, in The Daily Telegraph, 27 oktober 2000.

Dijk, Wim G.J. van Bevrijding komt niet uit de hemel vallen. Leven en leringen van Sathya Sai Baba, Deventer: Ankh-Hermes, 1991.

Id. “Onderscheidingsvermogen is nu heel belangrijk”, in Op de hoogte nr 3, oktober 2000, pp. 7-8.

Eijk, Piet van der “De wonderdoener”, in HP/De Tijd, 31 januari 1992, pp. 46-50.

Harvey, Bob “The Man believers think he is God” in Ottawa Citizen Newspaper, 19 december 2000, p. A6.

Homveld-Barmen ’t Loo, Feer Hoe Sai Baba in mijn leven kwam: het verhaal van een toegewijde, Eeserveen: Uitgeverij Akasha, 2000.

Larsson, Conny Open letter to Sai Baba, 25 oktober 2000; een tweede brief volgde 31 december 2000.

Lee, Raymond L.M. “Sai Baba, salvation and syncretism: Religious change in a Hindu movement in urban Malaysia”, in Contributions to Indian Sociology (NS), Vol. 16, No. 1, 1982, pp. 125-140.

Manu Rao, B.S. “Sai Baba lashes out at detractors”, in Times of India 26 december 2000.

Meer, Matthijs van der “Sai Baba & de waarheid: het verhaal van een bevochten ontgoocheling”, in Spiegelbeeld oktober 2000, jaargang 9, nummer 10, pp. 18-21.

Meijer, Henk “Ieder z’n Baba”, in Op de hoogte nr 3, oktober 2000, pp. 10-11.

Menon, Amarnath K. & Ashok Malik “Test of Faith”, in India Today, 4 december 2000, pp. 38-43.

Mijttenaere, Arthur “Volgelinge wordt Sai Baba-bestrijder”, in Noordhollands Dagblad, bijlage “De Omslag”, zaterdag 9 december, 2000.

Mookerjee, Ajit Kundalini: het wekken van de innerlijke kracht, Den Haag: Mirananda, 1986 (1982).

Murphet, Howard “Brief van Howard Murphet aan Sai-devotees” in Sathya Sai Baba Nieuws herfst 2000, jaargang 15, nummer 3, pp. 14-15.

Murphy, Padraic “Scandal engulfs guru’s empire: divine downfall”, in The Sunday Age, 12 november 2000.

Nagel, Alexandra H.M. “De Sai-paradox: tegenstrijdigheden van en rondom Sathya Sai Baba”, in Religieuze Bewegingen in Nederland nummer 29, Amsterdam: VU Uitgeverij, 1994, pp. 123-153.

Newbery, Beatrice “Miracles don’t happen”, in The Indepent-London, 24 december 2000.

Ranft, Wolfgang “Münchner froh aus Indien: Guru wollte plötzlich Sex” Bild Munich, 21 augustus 2000, p. 3.

Roads, Duncan M. et al. “Sai Baba Exposed: Fraud, Fakery & Molestation”, in Nexus Volume 7, number 5, August-September 2000, pp. 56-61.

Sluis, Ilan “Sai Baba-volgelingen geweerd uit Velsen”, in Haarlems Dagblad 23 november 2000.

Smitt, Willem “Valt wonderdoener Sai Baba van zijn voetstuk?”, in Privé, 14 oktober 2000.

Spiegelbeeld, Redactie “Het dilemma van licht en duister”, in Spiegelbeeld, jaargang 9, nummer 10, pp. 14-16.

Stevens, Trees “Aandacht voor reacties op publiciteit rond Baba” en “Waarom geen reacties”, in Op de hoogte nr 3, oktober 2000, pp. 1, 5.

Taylor, Donald “Charismatic authority in the Sathya Sai Baba movement”, in Hinduism in Great Britain, Richard Burghart (ed.), London, New York: Tavistock Publications, 1987, pp. 119-133.

Thapa, Vijay Jung et al. “Test of faith, A God Accused”, in India Today December 04, 2000, pp. 44-46.

Velde, T. van de “De Ondergang van een Goeroe Sai Baba”, in Trouw 6 september 2000.

 

 

Noten[1] In Nederland wordt aan het logo wanneer de godsdienstsymbolen worden afgedrukt, een zesde bloemblad toegevoegd: voor de davidsster van het Jodendom.

 

[2] Optellen van het aantal centra die bij de vijf zones horen zoals het op de Nederlandse website staat, levert 2.168 centra; India Today noemt 2.560 Sai-centra buiten India in 165 landen. Waar de verschillen in zitten heb ik niet kunnen achterhalen.

 

[3] Zie http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9158.html. En zie http://maestro.com/~comclass/ voor het Computer Class Service Project van het Sathya Sai Babacentrum in New York, waar ook les voor internetgebruik wordt aangeboden.

 

[4] Het mondiaal aantal volgelingen van Sai Baba dat genoemd wordt loopt sterk uiteen.

a.        Stel op het tempelplein in Puttaparthi verschijnen dagelijks 10.000 mensen. Die blijven allemaal gemiddeld drie weken (52:3=17,3, naar boven afronden is 18). Per jaar wordt dat 10.000 x 18 =180.000. Stel dat elke devotee eens per drie jaar komt; Sai Baba heeft 180.000 x 3 = 540.000, ruim een half miljoen volgelingen.

b.        Ga uit van 2.560 Sai-centra, het getal dat door in India Today werd genoemd, (zie ook noot 2; of zie http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub message # 723). Stel dat elk centrum gemiddeld een kring van 1.000 mensen beïnvloedt. Dan geeft 2.560 x 1.000 = 2.560.000, oftewel ruim 2,5 miljoen mensen.

Zelfs wanneer deze twee rekensommen getallen geven die aan de lage kant zijn, schattingen van 50 tot 100 miljoen lijken schromelijk overdreven! Het is veel waarschijnlijker dat het aantal Sai Babadevotees in de orde van 0,5 à 3 miljoen loopt, waarbij in het geval van 1 miljoen of meer rekening gehouden moet worden met sympathisanten in plaats van werkelijke volgelingen.

 

[5] Op 15 oktober 1999 zei Baba: “Some of the elders sitting at the Verandah are indulging in gossip; it is finding its way into the internet. (…) Swami has nothing to do with the internet. Not only now, even in future also. You should not indulge in such wrong activities.” (Sanathana Sarathi maart 2000, p. 86.

 

[6] De geciteerde uitspraak plus een gedaan op 26 september (“Today people are ready to believe all that they see on television and internet but do not repose their faith in the Vedic declarations. Internet is like a waste paper basket.”) zijn te vinden op http://www.ieasai.com/baba.

 

[7] In 1993 hebben vier studenten getracht een aanslag te plegen op Sai Baba. Daarbij hebben zij twee medewerkers gedood en zijn de vier studenten ook gedood. Over de wijze waarop de toedracht werkelijk is verlopen, en daarmee de motieven voor de aanslag, zijn de meningen verdeeld. Zie Nagel 1994: 146, noot 15; http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub message # 7786. Juli 2001 verwacht Basava Premanand, uitgever van Indian Skeptic, zijn 900 pagina tellende document over de moorden gedrukt te kunnen hebben.

 

[8] Zie Nagel, 1994.

 

[9] Voor een recent interview met Premanand: Newbery, 2000, te vinden op http://www.magictimes.com/archives/200012news.htm.

 

[10] Zie Nagel, 1994 en Van der Eijk, 1992.

 

[11] Lee, 1982: p. 131: “(…) some members have begun a quiet campaign to discredit Sai Baba after they had conducted personal investigations of his life-style and behaviour.13 This campaign to expose Sai Baba comprise mainly taped revelations by several Malaysian Indian students who claimed that they had been sexually abused by Sai Baba.”

Noot 13 in het citaat van Lee: “Two of my informants told me that they had journeyed to India and had taped interviews with several Malaysian Indians (males) who claimed that they had been seduced by Sai Baba while studying at one of the many colleges established by him. These students also revealed that they were familiar with Baba’s sleight-of-hands that are considered miracles by others. My informants also told me about their interviews with Baba’s elder brother and his neighbours in Puttaparthi who do not regard him as an avatar.”

 

[12] D. Bailey, 1997 en 1998; F. Bailey, 1998. Er is tevens een video in omloop van de huwelijksceremonies in India en in Engeland.

 

[13] Privé-interviews zijn de momenten waarin Sai Baba nadat hij een van zijn volgelingen, meestal van het mannelijk geslacht, heeft uitgenodigd om alleen met hem te zijn. Het wordt in devoteekringen als iets bijzonders beschouwd als je door Baba wordt uitgenodigd voor zo’n één op één ontmoeting. In de ashram is een bepaalde ruimte waarin groepsinterviews plaatsvinden. Aan die ruimte grenst, gescheiden door een gordijn – nu vaak wel ‘the curtain of shame’ genoemd – een andere ruimte.

 

[14] Omdat er geen officiële uitgave van The Findings voorhanden is, laat ik achterwege te vermelden op welke pagina’s de citaten uit The Findings te vinden zijn.

 

[15] Helaas was het onmogelijk om dit verhaal over dokter Naresh Bhatia geverifieerd te krijgen, en het is mogelijk dat het verhaal niet klopt. Er is reden om aan te nemen dat het drie kinderen betrof tussen elf en dertien jaar –ofschoon misschien minder erg, het blijft een minderjarige. Zie Anonymus (1999) voor een andere aanwijzing dat Sai Baba jongetjes van Sai Babascholen misbruikt.

Bhatia werd in 1971 volgeling van Sai Baba. Tegen Mick Brown (2000, te vinden op http://www.npi-news.dk/page171.htm ) heeft Bhatia gezegd 15-16 jaar een seksuele relatie met Sai Baba te hebben gehad en nog altijd Sai Baba als zijn goeroe te beschouwen.

 

[16] Andén, 2000, te vinden op http://www.saibabaguru.com/.

 

[17] Stukken van Conny Larsson zijn te vinden in The Findings en op http://www.sokaren/se/index135.html, http://www.myfreeoffice.com/saibabaexposed, http://www.saibabaguru.com/, http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba messages # 5980-5982.

 

[18] Zie http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba messages # 1320-1322.

 

[19] Zie http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba message # 1329.

 

[20] Zie http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub messages # 126, 352, 353, 356.

Er zijn verschillende Sri Sathya Sai ‘trust funds’. De belangrijkste is de Sri Sathya Sai Central Trust (eigenaar en beheerder van de grond en gebouwen van de ashram Prasanthi Nilayam en elders; verzorgt de charitieve doelstellingen van de Trust). Daarnaast zijn er het Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Sri Sathya Sai Institute of Medical Sciences, de Sri Sathya Sai Books & Publications, de Sri Sathya Sai Seva Organisations en het Water Supply Project. Zie ook Taylor (1987: 123-125).

Anno 1994 zaten in de Adviesraad van de Central Trust, waarvan Bhagavan Sri Sathya Sai Baba de oprichter en Indulal Shah de voorzitter is, de volgende vooraanstaande personen (Bhagawati, 1994):

 

“Mr. Justice P.N. Bhagawati, former Chief Justice of India

Mr. Justice V.B. Eradi, former Judge of the Supreme Court of India

Rajmata of Nawanagar, Air Chief Marshal

O.P. Mehra, former Chief of Air Staff

Col. S.P. Joga Rao, former Chief Engineer H.A.L.

Sri Indulal Shah, prominent Chartered Accountant of Bombay

Sri R.V. Janakiramaiah, a leading citizen of Puttaparthi

Sri V. Srinivasan, industrialist and former President of the Confederation of Indian Industry

Sri K.R. Prasad, a well-known Income Tax lawyer from Bangalore.”

 

Overgenomen uit het verslag van de Baba’s 75e verjaardagviering in India Today (Menon & Malik, 2000: 41-42):

“The bureaucrat club was present in great numbers at Puttaparthi this past. H.J. Dora, the director-general of police in Andhra Pradesh and Sai Baba’s chauffeur when the religious leader visits Hyderabad, was at hand. So was P.L. Sanjeeva Reddy, secretary, Department of Company Affairs at the Center.

Over the years Sai Baba’s establishment has been served by a galaxy of civil servants. Former Andhra Pradesh chief secretaries I.J. Naidu and K.V. Natarajan worked for him after retirement. Another former IAS man, P. Sitapathi, is now Sai Baba’s PRO. K. Chakravarthy, an IAS officer of 20 years standing, resigned from the government in 1981 to become registrar of the Institute of Higher Learning and is now secretary of the SSS Central Trust, the fulcrum of Puttaparthi.

P.N. Bhagawati, former chief justice, and Y.V. Anjaneyulu, formerly of the Andhra Pradesh High Court, are members of the Central Trust management committee. So too was Justice V.B. Eradi till he was removed recently and Justice Padma Khastagir till she died. Former air chiefs O.P. Mehra and N.C. Suri are Sai Baba devotees. Just before he took over as chief of army staff, General S. Padmanabhan visited Puttaparthi.”

 

[21] Zie http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub message # 356.

 

[22] Voorzitter van de Sri Sai Padhuga Trust: P.S.A.S. Srinivasan.

 

[23] Harvey, 2000. Te vinden op http://www.ottawacitizen.com/national/001219/5040450.html.

 

[24] Brown, 2000. Zie voor de transcript van een lezing van Isaac Tigrett http://www.geocities.com/Heartland/Canyon/8397/tigrett.html.

 

[25] Zie http://www.exbaba.nl, verwijzing naar een krantenbericht in NRC-Handelsblad.

 

[26] Het verhaal van de familie Young is pas op internet terechtgekomen na de publicatie in The Daily Telegraph. De namen Sam en Jeff Young zijn pseudoniemen, gebruikt door Mick Brown, auteur van het artikel.

 

[27] Een scan van het oorspronkelijke handschrift van de jongen is van het web afgehaald, maar de Nederlandse vertaling ervan is te vinden op http://www.exbaba.nl.

 

[28] Overgenomen van http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba

 

24 juli 2000 message # 6963, van aoclery, ‘It’s time for the dirty gritty again.’:

“S.B. sucks boy’s penises and penetrates anuses from 7 to 30 yr olds. Lots of vice a versa and sexual orgies in groups at Kodai. S.B. likes to watch boys having sex in front of him also. He is a voyeur as well as a varied pervert it seems.

There is a pedophile brothel at P.N.

There are some drugs involved, perhaps ganja and more.

He is an embezzler, a murderer, a liar and a cheat.

He is a hypocrite for approving meat eating and alcohol consumption in HRC and HOBs against his published teachings.

Om Nama Sivaya, Tony. Sorry about this but too much crap is getting from the point.”

(Afkortingen: P.N.: Prasanthi Nilayam, HRC: Hard Rock Café, HOBs: House of Blues. De laatste twee zijn opgezet door Isaac Tigrett, zie noot 24.)

 

2 augustus 2000 message # 7357, van satsoham2000, a reply to seetharam_14, ‘Re: I WASH THE HOLY FEET OF TONY AOCLERY’:

“i guess you need some “chlorpromazine” from a psychiatrist in order to make an end to …your borderline confabulations … you got an authority complex… stop venting out your insane mindfarts ”

 

18 augustus 2000 message # 7722, van divineskeptic, ‘penis Tony anus’:

“Tony, your postings only center on the words “penis and anus” therefore, quit complaining that people are running out of argument and intelligence. Where have you headed for the past few months? The answer is, “Tony is mired in urine and manure.” Get it! Tony’s maya is mired in urine and manure. NO kidding!!!!

Everone can see in your vulgar postings that it’s a mirror of your true personality. Maybe someone should take a Kirlian photograph of your aura. No doubt, your aura is covered in urine and manure. (…)”

 

3 september 2000 message # 7820, van rkmsr, a reply to delta_108, ‘Re: Filthy>> Hmm ?? Now you k’:

“(…) We hindus and Indians are proud of our culture, and heritage. I don’t need any advice from pigs and hyenas. If you are hungry, i will throw shit at your face, eat it and keep quiet, RKMSR”

 

13 september 2000 message # 7979, van radhavanamali, ‘THE CURSE OF A BRAHMIN’:

“I CHALLENGE ALL OF YOU, I AM CURSING YOU ALL IF YOU DONT BELIEVE THE POWER OF A BRAHMIN, THE POWER OF KRISHNA, THEN TIME WILL TELLYOU, YOU DONT HAVE TO WAIT FOR LONG BEFORE YOU MEET WITH AN ACCIDENT IN A CAR, IF YOU DONT HAVE A CAR, ANOTHER CAR OF BUSS WILL HIT YOU, YOU WILL FACE ILLNESS OF ALL SORTS, IN YUR MIND BODY AND SPIRIT, YOUR HANDS WILL ACHE, TONGUE WILL BECOME SORE, YOU WILL HAVE SEVERE DENSE HEMI PLEGIA, RIGHT CERBRAL HEMISPHERE WILL BE IN TACT AS I WANT YO ALL TO RETAIN THE MEMORY SO THAT YOU CAN APPRECIATE THE TORTURE THAT YOU ARE GOING TO UNDERGO, VERY SOON (…)

THE CURSE TAKES POWER  FROM THIS MOMENT.

RADHA VANAMALI”

 

18 oktober 2000 message # 9085, van aoclery, ‘Re: what about this ????’:

“sb says nothing most ghost written, he is not a swami, he is a molestor and anal penetrator of

children.”

 

19 oktober 2000 message # 9104, van dark_knight_9, in reactie op aoclery, ‘Re: what about this ????’:

“Oh would you just shut up and say something different instead of saying the same thing over and over and over againnnnnnnnn …..”

 

19 oktober 2000 message # 9113, van aoclery:

“Heis an arse bandit in pn molesting kids.”

 

[29] Overgenomen van http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabaexposeheal

 

19 november 2000 message # 11, van phoenixboy28, ‘Feeling the sadness’:

“Dear Contessa

I am at that point now. I thought It didnt matter anymore that I was really getting over it. I even tried to justify it by telling people to get over it and move on. Thats not where I am today. I am feeling really sad and abandoned by god. You know I still have his pictures sitting down off the walls in a pile next to me as I write. Im finding it hard to let go, but Im just stalling the inevitable.

I was listening to Jewel singing one of her songs yesterday and I just burst into tears. It felt great to cry and I sang along with her.

I think theres heaps more crying to do. I feel it well up in my heart and I know I have to release it, but its like letting go of sb and im still finding it hard.

Maybe one day we can all cry together, and then I know we will laugh and heal our hearts.

Love Phoenixboy.”

 

21 november 2000 message # 32, van lisabeth59840, ‘Re: Clearing out’:

“(…) I used to have difficulty understanding how anyone could turn so COMPLETELY against the one they had so fully adored before. Now I understand it completely! The betrayal is so deep. Do others find as I do, that it is frustrating trying to explain this depth of distress and turmoil to people who were not devotees? They simply don’t “get” how far-reaching the implications are.

Thank goodness we can talk to one another. I feel there will be so many who will need the consolation of knowing we’re not alone with this profound disillusionment and loss experience…”

 

21 november 2000 message # 35, van lisabeth59840, ‘Re: Necessary Loss’:

“Dear Contessa,

I feel this way as well. How could I have been so self-deceiving, ignoring little things that should have “stood out like a sore thumb”… One that troubles me still is remembering how when my first child was a baby, I placed a picture of SB near his crib where he could see it, thinking of course that it would be a blessing to him. I remember very well how emphatically he said to me one day “No like Baba! No like him!”

I could go on and on but my daughter’s calling me!”

 

23 november 2000 message # 57, van contessa92000, ‘Re: more signs along the way’:

“I am wondering where my head was at that I was so impressed with this “God” who had, or so I thought, the great capacity to manifest cow dung? My. My. My. What an accomplishment.

I am also wondering where my head was at when I gratefully received and ate it. My My. My. What

a fool.”

 

24 november 2000 message # 96, van hinda9, ‘life after sb’:

“Hi everyone,

My first posting here, although some may “know me” from the other discussion board.

I want to inject something here about getting on with life. There’s an old expression that goes, “Don’t throw out the baby with the bathwater.” The way I’ve applied this to life after sb is this – sb being the bath water, but leading a spiritual life as the baby.

The way I see it, going to McDonald’s and eating a Big Mac (after being a veggie for many years), watching horrific violent movies (that you never really enjoyed anyway), and other acts of rebellion are just that – teenage  rebellion.  (I don’t know about you, but even after 26 years of being “on the path” I still feel like a teenager.)

Yep, it hurts!! Betrayal hurts, and rebellion is one way of striking back. But you can also get lost in the rebellion for longer than necessary.

Love, Hilda”

 

[30] Zie http://www.unesco.org/education/highlights/media_advisory.htm  en http://www.unescobkk.org/news/aceid-withdrawal.htm, en tevens diverse andere websites zoals http://www.saibabaguru.com.

 

[31] Andere voorbeelden: een artikel van Ranft (2000) in Bild (onder andere op http://www.saibabaguru.com, http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba, onder het kopje ‘pictures’), Padraic (2000) in de Australische krant The Sunday Age (te vinden op http://www.theage.com.au/news/20001112/ ) en niet te vergeten het artikel van Thapa (2000) in India Today (op http://www.india-today.com/itoday/20001204/cover4.shtml).

 

[32] Zie figuur 2 en noot 51. Op http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba werden op 27, 28 en 29 november gemiddeld 2.000 pagina’s bekeken door gemiddeld 77 bezoekers/dag, tegenover gemiddeld zo’n 1.000 pagina’s en 52 bezoekers/dag de dagen daarvoor. Het aantal liep verder terug tot krap 300 pagina’s rond kerst.

 

[33] Zie brief eind december gestuurd door T.V. Ramana Murty, editor van Vijaya Vihaaram op http://www.saibabaguru.com.

 

[34] Manu Rao, 2000, te vinden op http://www.saibabaguru.com  en vertaald op http://www.exbaba.nl. Zie voor de letterlijke tekst van Sai Baba’s lezing http://www.iae.com/baba/docs/d001225.html.

 

 

[35] Zie http://clubs.yahoo.com/clubs/saibabaguruexpose messages # 204, 208-209; http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabaexposeheal message # 358; http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba message # 11.400.

 

[36] Mijttenaere, 2000.

 

[37] Van de Velde, 2000; Brendel, 2000.

 

[38] Sluis, 2000.

 

[39] Murphet, 2000. Op internet heeft deze brief ook de ronde gedaan. Commentaar is te vinden op http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibaba message #5085-5087.

 

[40] Naar horen zeggen was medio 2000 het aantal abonnementen op het Sathya Sai Baba Nieuws binnen een jaar tijd gedaald van 2.800 naar 2.000.

 

[41] Stevens, 2000.

 

[42] Zie Van Dijk, 1991, en 2000.

 

[43] Mokerjee, 1986.

 

[44] Toen ik via internet probeerde te achterhalen wie de auteur was van het schrijven dat hierover de ronde doet en of iemand de Kundalini Foundation for Self Realisation kende, werd het stuk behoorlijk gekritiseerd. Zie http://clubs.yahoo.com/clubs/sathyasaibabadiscussionclub messages # 1738-1743, 1746. Overigens bestaat de organisatie wel. De leiders zijn June Lockart en Desmond Winfield uit Engeland, de goeroe betrof, hij is een paar jaar geleden overleden, Shri Siddheswar Baba uit Bhigaan, Haryana in Noord India.

 

[45] Ingezonden brief in Indian Skeptic (Anonymus, 1999). Ook te vinden op http://www.saibabaguru.com/, en voor een Nederlandse vertaling .

 

[46] Er is één verhaal, te weten van Tal Brooke (2000: 330), waarin staat dat Sai Baba seksueel contact met een jongeman zou hebben gehad ‘als ware hij een vrouw’ (Nagel, 1994).

Het oorspronkelijke Shiva-Shakti-verhaal van Sai Baba, het verhaal waarin hij beweert een incarnatie van de god Shiva te zijn, en de voorspelling doet nog eenmaal terug te keren op aarde onder de naam Prema Sai, is te vinden op http://www.sathyasai.org/. Zie voorts de verwijzingen naar de Shiva-Shakti-claim in Babb (1987), Lee (1982) en Nagel (1994).

 

[47] Narayan Kasturi was jarenlang een van Sai Baba’s naaste medewerkers, auteur van Sai Baba’s biografie. De boeken van Howard Murphet, John Hislop en Phyllis Krystal hebben veel mensen op het spoor van Sai Baba gebracht. Van Murphet, Hislop en Krystal is ondertussen bekend dat zij op de hoogte zijn (geweest) van Sai Baba’s seksuele activiteiten. Op vragen daarover antwoordde Sai Baba God te zijn, en dat zijn lichaam puur is en geen lustgevoelens kent. Devotees hebben dit antwoord blijkbaar voor waar aangenomen, waarmee voor hen de kous af was.

Met hen zijn er meerderen in de Sai-organisatie, waaronder Michael Goldstein, Bob Bozzani en John Evans, hooggeplaatsen in de Amerikaanse Sai-organisatie. Het maakt sommige ex-devotees nu razend zulke personen die een hoog aanzien genoten in de Sai-gemeenschap op de hoogte waren van wat de ex-devotees beschouwen als wandaden, misdaden zelfs, van Sai Baba, en niet de in hun ogen juiste stappen hebben ondernomen om de volgelingen op de hoogte te stellen van Baba’s wanpraktijken. Hoe kan iemand blijven geloven in het idee dat Sai Baba God in mensengedaante zou zijn, terwijl hij minderjarigen verkracht? Hoe is het mogelijk om daarvoor je hoofd in het zand te steken of goed te praten?

 

[48] Meijer, 2000.

 

[49] Zie noot 48.

 

[50] Zie Spiegelbeeld (2000) of Homveld-Barmen ’t Loo (2000) of de verhalen van Isaac Tigrett (zie noot 24) of de boeken van Faye & David Bailey.

 

[51] Tabel 2. Indicatie van het aantal leden en bezoekersgedrag op de vijf Sai Baba yahoo-club message-boards, die allen als begin website-adres hebben http://clubs.yahoo.com/clubs/… (site-adres, kolom 1). Het totaal aantal leden en het totaal aantal berichten (kolommen 2 en 3) is gebaseerd op een steekproef genomen op 18 december 2000. Het aantal leden dat inlogde en de bezoekers die de website bezochten en het totaal aantal berichten dat bezocht werd (kolommen 4, 5 en 6), is het gemiddelde van de aantallen op 17, 18 en 19 december 2000. Meerdere personen zijn lid van meerdere clubs. Zie voor een impressie van de berichten die op Sathyasaibaba en Sathyasaibabaexposeheal te vinden zijn noten 28 en 29. Het message board …saibabaguruexpose is slechts korte tijd op het web geweest en om die reden niet meer in de bijlage opgenomen.

 

Site-adres

http://clubs.yahoo.com/clubs/

Aanvang website

Totaal aantal leden

Totaal aantal berichten

Aantal leden die inlogden

Aantal bezoekers

Aantal bekeken berichten

Saibaba

12 okt 1998

152

1.139

6

15

151

Sathyasaibaba

9 feb 1999

294

11.328

22

32

672

Sathyasaibabadiscussionclub

12 juli 2000

108

1.726

20

26

643

Sathyasaibabaexposeheal

17 nov 2000

27

330

11

18

417

Saibabaguruexpose

1 dec 2000

32

152

13

21

472

 

 

[52] Zie noot 51.

 

[53] Zie noot 51.

 

[54] Zie noot 51.