Profiel van een pedofiel

 

door David Brandt

Datum: 19 januari 2002.

Bron: www.snowcrest.net/sunrise/Ts-moles.htm

Datum document augustus 2001.

'Het boek dat de kerk niet wil lezen'

Onderstaande feiten kwam ik toevallig tegen in een bijzonder boek dat niet meer in druk is. Het bevat vernietigend materiaal alsmede bewijzen tegen religieuze organisaties in het algemeen, en tegen het Christendom in het bijzonder. Het is getiteld: 'Het boek dat de kerk niet wil lezen', onder redactie van Tim C.Leedom, ISBN 0-8403-8908-6.

Er stonden resultaten in van onderzoekingen naar kindermisbruik. Hier volgen enkele interessante samenvattingen:

Vakmensen zijn het er allen over eens dat pedofielen dikwijls beroepen of activiteiten kiezen die hen in contact brengen met kinderen. Onderzoekers weten dat een typische kinderverkrachter een 'goed Christen' is die vaak betrokken is bij de activiteiten van de kerk. En waarom? Dat zal niemand verwonderen omdat de godsdienstige ideologie hen aantrekt middels de grondgedachten als erfzonde en de mens die van nature verdorven is, gruwelijk wrede, maar heilige leerstellingen, vergeving van zonde via de biecht, het ontbreken van persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen daden, en een jaloerse, wraakzuchtige God.

De kerk predikt 'schaapachtige' onderworpenheid, in het bijzonder van vrouw tegenover man, kinderen tegenover volwassenen, en heel speciaal de mens tegenover God.

Uit onderzoek blijkt dat de typische kinderverkrachter een groot aantal kinderen kwaad kan doen zonder gepakt te worden. Hij schept een vertrouwensrelatie, speelt in op de gevoelens die kinderen hebben als loyaliteit, machteloosheid, kwetsbaarheid, schaamte en bovenal vrees voor de boosheid van God en van Zijn vertegenwoordiger op aarde. Voorts komen omkoping, dwang en dreigen met geweld veel voor.

De meest uitgebreide studie over pedofilie werd geleid door onderzoeker, arts en psychiater Gene G. Abel, M.D., verbonden aan medische faculteit van de Emery Universiteit en aan het Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid (Afdeling antisociaal en gewelddadig gedrag). Deze studie, die acht jaar in beslag genomen heeft en een mijlpaal is op dit gebied, heeft aan het licht gebracht dat: 'verkrachters vaak dominee worden, in kinderdagverblijven gaan werken, de grote broer spelen, hopman in de padvinderij worden, onderwijzer of kinderarts. Hij is dikwijls een actief Christen die deelneemt aan kerkelijke activiteiten'. De studie van Abel vermeldt dat 403 pedofielen meer dat 67000 kinderen hadden gemolesteerd!

De rooms-katholieke Vader Thomas Doyle(VS) tevens rechtsgeleerde, schat dat van alle katholieke priesters er ongeveer 3000 kinderverkrachters zijn, een gemiddelde van zestien per diocees. In de periode 1988-1989 werden er 250 voor het gerecht gebracht. Vergeleken met protestantse geestelijken kregen de katholieke priesters de lichtste straffen of zij werden vrijgesproken. Zielzorgers die niet officieel toegelaten waren tot het ambt kregen de zwaarste straffen.

In dat jaar werd 38% van de gevallen toegedekt of vergeven, waarna zij hun taak konden hervatten bij dezelfde kinderen. Elf van de zesenveertig dominees die in 1990 van seksueel misbruik werden beschuldigd, waren daarvoor reeds eerder veroordeeld. De meesten kregen lichte straffen en keerden onmiddellijk terug naar hun preekstoel.

Kerken doen geen onderzoek naar het verleden van geestelijken en vergeven zulke misdaden tegen hun kinderen heel gemakkelijk.

De Katholieke Kerk in de VS heeft miljoenen dollars uitgegeven aan vergoedingen voor slachtoffers; aan één jongen alleen al veertien miljoen.

Wanneer er klachten binnenkomen, is de betreffende priester meestal zojuist overgeplaatst naar een ander diocees, of wordt naar Zuid Amerika gestuurd totdat de zaak enigszins is bekoeld.

Een kind wordt het meest gemolesteerd in de beslotenheid van het kerkgebouw, zonder veel aandacht voor de privacy. Een illustratief geval vond plaats in Tampa, Florida, toen een moeder kwam binnenlopen terwijl de Eerwaarde Fonville Gandy zijn handen op de geslachtsdelen van haar zoon legde. Hij vertelde haar dat hij haar zoon een 'anatomieles' gaf en als gehoorzaam parochielid geloofde zij hem. Komt dat de lezers van deze site niet bekend voor? Zij bleef hem geloven totdat hij op heterdaad werd betrapt bij een andere molestatie. Toen pas getuigde zij tegen hem.

In de beslotenheid van de kerk voelt een kind zich veilig en onderworpen aan Gods wil. De pedofiele man van God die zijn meerdere is, weet dat.

Waarom zijn kerken en religieuze gemeenschappen zo geliefd bij pedofielen? Er wordt kinderen geleerd om aan mensen die werken in dienst van God bijzondere eerbied en gehoorzaamheid te tonen. Het is alsof je naar God gaat; God zal je niets aandoen.

Veel kinderen geloven dat hun lichaam behoort aan God, dus een man Gods kan dingen doen met hem of haar die geen ander mag.

Tenslotte nog dit: in de meeste culturen staan de godsdienst en allen in dienst daarvan boven de wet; hier misschien wat minder, daar wat meer. De godsdienst en de god die vereerd wordt zijn belangrijker dan de onbelangrijke rechten van het kind.

Derhalve komen pedofielen in groten getale naar de plaats waar aan hun daden de hoogste heiligheid en veiligheid wordt toegekend.

De vader van een padvinder, tevens hoofd van de jeugdactiviteiten bij de kerk die sponsor was, had 's nachts in de welpentent seks met een medepadvinder in mijn troep. Ontzet vertelde de jongen het mij de volgende dag; het kwam verder nooit aan het licht. De vader had zelf geen kinderen in de welpenleeftijd, maar hij had aangeboden een handje te helpen en bleef 's nachts logeren. Men dacht dat hij daarmee een goede christelijke daad verrichtte. Zo gedraagt zich de typische pedofiel die via zijn werkzaamheden seksueel aan zijn trekken komt.

We vinden hierin veel overeenkomsten met de molestaties van Sai Baba. Het toont ten dele aan waarom het zo moeilijk is om  tot een gerechtelijke veroordeling te komen. Het wordt ook begrijpelijk waarom hij het doet binnen de begrenzing van zijn 'heiligdom', achter het dunne gordijntje.

Voor mij persoonlijk is het een reden te meer om 'God te zoeken bij de bron, in mijn hart', niet bij een autoriteit daarbuiten.

Tot de grootste ziekten van deze tijd behoren de valse profeten en de zelfzuchtige, geestelijk onvolwassen autoriteiten die hun slachtoffers begoochelen met hun kunnen en hun superioriteit, uitsluitend om macht en geld te verkrijgen.

Ik hoop van harte dat het Nieuwe Tijdperk dat aanbreekt het einde zal inluiden van alle heersers met hun haat, angst en geweld. Wij kunnen dit proces opstarten door hen uit te lachen omdat het gevaarlijke gekken zijn.