Sathya Sai Baba's lagere

schoolregister toont aan dat hij liegt.

 

schoolrec.jpg (121499 bytes)

 


Opmerking van redactie www.exbaba.com:  Een kopie van het schoolregister was reeds te zien in het devotee- boek van R. Padmanaban genaamd 'Love is My Form. Vol. 1 The Advent (1926-1950)'. Prasanthi Nilayam, Sai Towers, 2000.


Datum: 09-04-02

Van: harisampath (Hari Sampath)

http://groups.yahoo.com/group/sathyasaibabadiscussionclub/message/4803

Datum document: Donderdag 7 maart 2002  3:25 a.m.

Onderwerp: Betr: Sb's lagere schoolregister te Bukkapatnam.

De paar feiten die dit schoolregister onomstotelijk aantoont zijn::

  1. Op 4 juli 1041 zat Sai Baba wel degelijk op school want de mededeling staat gedateerd op 5-7-41.

  2. Sb's geboortedatum is 4 oktober 1929

  3. SB zat in groep 8, en er wordt duidelijk een openbaar examen genoemd, gedateerd 6.4.42 (6 april 1942)

Deze feiten tonen duidelijk aan dat sb altijd over zijn geboortedatum gelogen heeft, die volgens hem 23 november 1926 is. Ook over het tijdstip dat hij de school verliet (20 oktober 1940) en over het feit dat hij het openbare examen na groep 8 al had gedaan en ervoor geslaagd was voordat hij op 20 oktober 1940 de school verliet. Daar de openbare examens in India altijd worden gehouden in april, en het schoolregister dit ook vermeldt, blijkt zonneklaar dat sb altijd over deze feiten gelogen heeft.

Veel van deze leugens zijn reeds in andere artikelen aanhangig gemaakt... dit register is een bewijs te meer..

Voor al diegenen die zo dom blijven kissebissen over de Telegu tijdrekening etc, is nu wel duidelijk welke kalender sb's lagere school in die tijd gebruikte.

Dit is het sluitende bijwijs voor wat ik altijd al beweerd heb namelijk dat sb zijn 'dag van de avatar' zelf bedacht heeft en ook de verhalen over aanverwante gebeurtenissen... leugens aan de lopende band vanaf het allereerste begin.

Wij zijn Mr. Suresh Balaraman zeer dankbaar voor de bijdrage die hij geleverd heeft door deze leugens aan het licht te brengen..

http://.sathyasaivictims.com/lie_school.htm

Ik heb dit schooldocument toegestuurd aan twee advocaten in Andhra Pradesh met de titel van procureur, doorkneed in het Telugu, met ervaring in het ontcijferen van onleesbare teluguwoorden in oude documenten. Hieronder het verslag dat zij mij toestuurden:

Uittreksel van het vertaalrapport:

Beste Hari,

Mijn partner het het document doorgelezen dat je ons hebt toegestuurd. Hij kon alle kolommen ontcijferen behalve de laatste. Hier volgen de opschriften van de kolommen van links naar rechts, met de invulling voor nr.466.

Bovenaan de bladzijde staat: "Toelatingsregister".

 

No.

466

Naam van student:(voornaam)

Sathyanarayana.

Achternaam:  

Ratnakaram

Naam van de vader of voogd:

Pedda Venkamaraju

Plaats:           

Puttaparthi

Beroep van vader of voogd:

Landbouw

Datum van toelating:

5-7-41 (5 july1941)

Geboortedatum:

4-10-29 (4 oktober 1929)

Inenting:

Ingeent

Godsdienst:

Hindu

Kaste:

Raju

Toegelaten in klas:

8e niveau

Vertrokken uit klas:

8e niveau

Datum vertrek:

6-4-42 ( 6 april 1942)

Indien weer toegelaten,

Examen... voor niveau 8...

het oude toelatingsnummer:

openbaar examen...

 

Een analyse:

Het alleereerste dat wij hier dienen op te merken is dat het gaat om het toelatingsregister van de school te Bukkapatnam van het jaar 1941. Sai Baba kwam op de school in niveau 8 op 7 juli 1941 en ging weg op 6 april 1942, nog steeds in niveau 8. De laatste kolom wijdt ook nog enkele woorden aan een 'openbaar examen' en enige bijzonderheden over mogelijk opnieuw toelaten. Er schijnt een woord te zijn dat duidt op 'vrijstelling', maar dat is niet duidelijk. Het vertelt ons wel duidelijk dat  Sai Baba in april 1942 in niveau 8 zat te Bukkapatnam en dat volgens de gegevens die door hem en zijn familie waren verstrekt, de datum van zijn geboorte was 4 oktober 1929.

Maar volgens Sai Baba verliet hij de school te Bukkapatnamen en ging naar Kamalapur om daar bij zijn broer Seshamma Raju te gaan wonen en te studeren. Hij heeft zogenaamd in 1940 te Kamalapur gestudeerd voor niveau 8 en zegt voorts dat hij  op 20 oktober 1940 zijn 'goddelijke status' heeft bekendgemaakt te Uravakunda. In deel 1 van Satyam Sivam Sundaram, geschreven door prof. Kasturi onder persoonlijke verantwoording van Sai Baba, weidt Kasturi langdurig uit over de jaren die Sai Baba op school doorbracht. Op pagina 16 tot en met 35 geeft Kasturi vele bijzonderheden over zijn schooltijd en maakt zelfs melding van een zekere Subbannachar die in 1944 een boek schreef waarin hij zegt: Sai Baba was een leerling van mij te Bukkapatnam in niveau 8.

Geen van deze feiten klopt werkelijk, het een spreekt het andere tegen. Het ziet ernaar uit dat al Sai Baba's uitspraken over schooltijd, plaatsen, jaren, 'wonderen' enz. gelogen zijn en later bedacht.

Indien Sai Baba, zoals hij zegt, in oktober 1940 to Uravakunda studeerde in niveau 8, en toen de school verliet, hoe kon hij dan tussen 1941 en 1942 terug zijn in niveau 8 in Bukkapatnam?

Verder waren er, volgens Sai Baba, twee vrienden waarmee hij in de bank zat, Ramesh en Suresh.

Deze hielpen hem aan een padvindersuniform enzovoort en voor hen schreef hij de examenantwoorden op van het openbare examen van niveau 8. (vert.: Waar was toen je eerlijkheid Sathya?) Deze jongens waren zogenaamd gestorven zodra Sai Baba in oktober 1940 de school had verlaten.

Volgens dit document echter bevond Sai Baba zich op de school te Bukkapatnam om voor niveau 8 te werken en stond hij voor dat examen pas ingeroosterd voor het jaar 1942.

Deze feiten worden behalve door dit document ook gestaafd door vele andere bronnen: Kasturi's verhaal, het verslag van Sai Baba's onderwijzer enzovoort.

Kasturi schrijft ook nog over een onderwijzer genaamd Mehboob Khan op de school van Bukkapatnam die zeer op Sai Baba gesteld was, terwijl Sai Baba zegt dat Mehboob Khan een van de onderwijzers was in Uravakonda.

Men kan uit dit alles niet goed wijs worden. Bovendien blijft het niet bij een enkele vergissing die op een bepaald ogenblik is gemaakt. Door alle verhalen heen blijkt het dat alles wat hij zegt niet overeenstemt. De enige conclusie die uit al deze bewezen feiten kan worden getrokken en ze alle verklaart is: Deze verhalen zijn alle later verzonnen en kunnen op deze wijze niet hebben plaatsgevonden.

Steeds weer blijkt dat wat op het eerste gezicht kleine onregelmatigheden schijnen te zijn als het gaat om schoolbezoek, tijdstip, data, belangrijke gebeurtenissen, plaatsen enzovoort, in wezen uitstekende aanwijzingen vormen dat daarachter een zeer zorgvuldig (soms slordig-vert,) in elkaar gedraaide versie schuilgaat van jeugdverhalen, schoolopleiding, openbaarmaking van 'de avatar' en zo meer die veel later werd opgesteld.

Dit is een zeer ernstig feit omdat het wijst op een vooropgezet bedrog dat reeds vanaf de jaren vijftig werd gepleegd, mogelijk zelfs vanaf eind veertiger jaren; het zijn leugens die Sai Baba hoogst persoonlijk vijftig jaar lang heeft verkondigd als Werkelijkheid en Waarheid.

Waarom die ingewikkelde leugen over de geboortedatum werd bedacht.

Indien Sai Baba op 4 oktober 1929 werd geboren, zoals uit de gegevens blijkt, dan brengt dat ons bij de vraag: Wat kan de reden zijn geweest om nu juist met de valse datum van 23 november 1926 te frauderen? Het ligt immers voor de hand dat het elke willekeurige datum had kunnen zijn omdat het toch de verkeerde was.

Dat jaren later de keus op deze datum viel, moet zijn ingegeven om een specifieke reden. Deze was nodig om de 'avatar theorie' tot bloei te brengen.

Het is algemeen bekend (hoewel niet bij alle westerlingen - vert.)  dat Sri Aurobindo op 24 november 1926 verklaarde: "het Krishna-bewustzijn is heden de stoffelijke wereld   binnengetreden."

Alle volgelingen van Sri Aurobindo, zonder uitzondering, zeggen dat hij daarmee doelde op de nederdaling van het Universele Bewustzijn in zichzelf terwijl hij zich nog in zijn aardse lichaam bevond.Waarschijnlijk was dat ook zo.

Wanneer een dergelijke verklaring destijds al gemeengoed was, en in het Zuid India van de veertiger en vijftiger jaren tamelijk goed bekend was, (Aurobindo leefde te Pondicherry), is het zeer waarschijnlijk dat degenen die in de begintijd reclame maakten voor de 'avatar theorie', dat wil zeggen Sai Baba's naaste verwanten, besloten om Sai Baba's geboorte op 23 november 1926 te zetten.

Zo konden zij munt slaan uit Aurobindo's verklaring en het 'bewijs' leveren dat hij doelde op Sai Baba's geboorte! Dit schijnt de meest logische verklaring voor het kiezen van deze datum. Het toont ons een patroon van complotten en leugens met als doel opzettelijk bedrog gebaseerd op verzonnen theorieŽn. Is er verder nog bewijs nodig voor het feit dat Sai Baba een zwendelaar is?

Wij moeten hieruit concluderen dat deze leugens, bedenksels over het goddelijk spel, wonderlijke gebeurtenissen in de kinderjaren reeds vanaf die beginperiode werden geschapen, verbreid en opgedist aan anderen door Sai Baba en zijn directe familie.

Sai Baba en zijn hele familie doodverklaard in Bukkapatnam.

Ik heb eveneens enige inlichtingen ontvangen van mensen in Puttaparthi die nu in de tachtig zijn, dus ouder dan Sai Baba. Zij zeiden dat Sai Baba in Bukkapatnam van school gestuurd was omdat hij geld had gestolen uit een plaatselijke tempel. Blijkbaar werd zijn hele fanilie uitgestoten; in die tijd woonden zij in Bukkapatnam en vertrokken vervolgens naar Puttaparthi. Wellicht werd Sai Baba na een jaar, in 1941, opnieuw toegelaten tot de school in Bukkapatnam.

Eťn ding staat vast: Sai Baba's verleden is nog meer verdacht dan zijn heden; laten wij hopen dat zijn toekomst tenminste nog minder in nevelen gehuld is doordat alle schijnwerpers nu gericht staan op zijn zwendel en zijn bedrog.

Hari Sampath.

Dit document is ook te zien op de volgende internet site van een pro Sai groep:

http://groups.yahoo.com/group/saiunity/files/Bukkapatnam.jpg