Hoe komt Baba aan zijn vermogens?

 

Elena A. Hartgering

Mei 2001

Beste vrienden,

Op 13 juli 2001 zal het een jaar geleden zijn dat ik vol droefheid 'De Bevindingen' las, geschreven door David en Faye Bailey. Het achter mij liggende jaar is een tijd geweest van diep nadenken en overwegen, een tijd van transformatie die mij voerde van vurig en trouw aanhanger van Sai tot een zoeker naar waarheid, tot welke conclusies die waarheid mij ook zou leiden.

Het is een tijd geweest waarin ik de werkelijkheid een nieuwe inhoud heb gegeven en God heb ontdekt, de echte, niet binnen de geslotenheid van een geloofsgemeenschap, maar in mijn eigen hart.

Ik ben twintig jaar lang Sai devotee geweest, een heel lange tijd voor het dragen van oogkleppen.

Een enkele vraag in mijn achterhoofd bleef mij bezighouden. Anderen stellen zich dezelfde vraag, wellicht anders geformuleerd, maar desondanks, de vraag blijft:

Wat moeten wij dan denken van Baba's vermogens?

Tijdens onze periode als toegewijde hebben wij meegemaakt dat er vurige gebeden zijn verhoord en misschien hebben wij wonderbaarlijke ervaringen gehad. Zelf heb ik talloze verhalen over wonderen verteld, omdat ik die innerlijk ervoer als Baba's wonderen.

Baba verschijnt aan zijn volgelingen in dromen die een diepgaande invloed uitoefenen op het leven van die persoon. Hij verschijnt van duizenden kilometers ver en redt aanhangers die in nood of in gevaar verkeren. Velen heeft hij genezen van fatale ziekten. (van horen zeggen of zelf gezien? - vert.) Hij werd deel van onze gedachten en beantwoordde vele vragen langs telepathische weg. Het schijnt dat Baba over bovennatuurlijke vermogens beschikt.

Maar ook is hij een leugenaar, een crimineel, een charlatan, een zwendelaar en een kinderverkrachter, misschien zelfs een moordenaar.

Hoe kunnen wij zijn vermogens verklaren in samenhang met zijn misdaden?

De meeste volgelingen hebben Howard Murphet's 'De Wonderdoener' gelezen. Voor mij was dit eigenlijk het eerste boek dat ik over Sai Baba las en het overtuigde mij ervan dat hij werkelijk een goddelijke incarnatie was. Het is ook een boek dat ik aan vele zoekers heb laten lezen; enkelen werden eveneens aanhanger en zijn dat droevig genoeg nog steeds.

Het verhaal over de steek van de schorpioen is ons bekend, een gebeurtenis die de aanzet zou zijn geweest tot Baba's bekendmaking dat hij de incarnatie was van Shirdi Sai Baba, een gestorven heilige. Later riep hij zichzelf uit tot de god van het universum, een avatar, een poerna avatar (God op aarde, in het bezit van alle goddelijke vermogens - vert.), de avatar van dit tijdperk. Is hij een god of een duivel? Deze vraag stelde Pedda Raju, Baba's vader toen het bizarre gedrag van zijn zoon hem tot wanhoop bracht.

Wanneer wij dit verhaal uit zijn verband lichten en het kritisch ontleden, dan komt er een geheel ander beeld te voorschijn. Wat Murphet hier beschreef was in werkelijkheid een psychotische episode.

Wanneer in de Verenigde Staten een jong mens plotseling aan illusies ging lijden, bijbelteksten zou opzeggen, in zingen uitbarstte, meerdere malen lange tijd bewusteloos bleef, wartaal uitsloeg en weken of maandenlang in die toestand bleef verkeren, dan zou hij naar een psychiatrische inrichting worden gebracht.

Maar in dit afgelegen en achtergebleven dorp, zonder contact met de moderne wereld, werd de jonge Raju kritiekloos vereerd omdat hij door zijn bizarre gedrag werd gezien als iemand die door God was aangeraakt.

Slachtoffer van aanranding.

Dit verhaal doet mij denken aan het geval dat mij in vertrouwen werd verteld van een vrouw die slachtoffer was van een broerzuster incest. Haar broer, die zeven jaar ouder was dan zij, ging door een vreemde periode. Op een nacht ontwaakte hij uit een diepe slaap, rende het huis uit en schreeuwde onsamenhangende woorden en zinnen. De daarop volgende dagen begon hij plotseling opera aria's te zingen zonder ooit met opera in aanraking te zijn geweest. Hij masturbeerde bijna ononderbroken en begon zijn twee zusters seksueel te molesteren.

Geheel bij toeval ontdekte de familie jaren later dat hij met grof geweld was verkracht door een seksmisdadiger. De martelende pijn van de anale penetratie had blijkbaar een psychotische periode op gang gebracht die zijn gehele verdere leven nooit als zodanig was herkend. Hij was destijds dertien jaar, toevallig even oud als Baba tijdens de schorpioensteek. Dit laatste vond trouwens plaats in 1945, een tijd waarin het seksueel misbruiken van kinderen niet als misdaad werd erkend zoals in de huidige westerse wereld.

De ziekten van de Indiase maatschappij.

Sai devotees zijn geneigd zowel Baba als India te idealiseren. Sommigen zijn in hun minachting voor westerse religieuze dogma's en gebruiken zo ver gegaan dat zij alles wat oosters was hebben geÔdealiseerd, een feit waaraan ik mij eveneens schuldig heb gemaakt. Tegelijkertijd sluiten zij de ogen voor alle sociale, politieke en economische kwalen waaronder India gebukt gaat.

In India wordt door de maatschappij, zij het dan niet wettelijk, een kastensysteem in stand gehouden dat voorrechten toekent aan mensen wiens enige aanspraak op een hoge positie wordt bepaald door (het toeval) van hun geboorte. Dit geluk schrijven zij toe aan de wet van karma. Diezelfde wet veroordeelt de ongelukkigen die in de lagere kasten geboren zijn tot een leven vol vernederende arbeid en tot maatschappelijke uitsluiting.

India is het land waar dagelijks meisjes vlak na hun geboorte worden vermoord omdat vrouwen worden beschouwd als de zoveelste waardeloze mond die moet worden gevoed.

In India worden pasgetrouwde vrouwen door hun schoonfamilie in brand gestoken ('ongelukjes' in de keuken - vert.), zodat hun edele zonen weer beschikbaar komen voor een volgende bruid die een grotere bruidschat meebrengt.

In India vormen vrouwen en kinderen het bezit van de door mannen overheerste cultuur; verkrachting en seksueel misbruik heersen alom en worden bijna nooit voor het gerecht gebracht. Kinderen van het vrouwelijk geslacht die niet bij de geboorte worden vermoord, worden dikwijls verkocht als slavin of voor het verrichten van dwangarbeid. Veel misdaad blijft in India onbestraft. Het is geen wonder dat in twee van de noordelijke staten, Bihar en Uttar Pradesh, wet en orde praktisch afwezig zijn. Deze staten zijn gevaarlijk voor Indiase burgers, laat staan voor westerlingen. Er zijn gebieden in India waar zwarte magie ofwel hekserij en toverkunst nog steeds worden beoefend. Dit is de omgeving waaruit Sathyanarayana Raju kon ontspruiten, een dertienjarige die een psychotische periode doormaakte, zich tot heer van het universum verklaarde, en die nu, op zijn vijfenzeventigste, zich mag verheugen in een wereldwijde aanhang van miljoenen devotees.

Tantra heeft ook een duistere zijde.

Voor spirituele zoekers is India de Moeder der Spiritualiteit met haar veelsoortige yoga, ascetische gebruiken en spirituele disciplines. Vele westerlingen profiteren van deze oefeningen. Maar hiermee houden wij ons in dit artikel niet bezig. Het is de donkere kant van deze praktijken die Baba's bovennatuurlijke vermogens wellicht kan verklaren, evenals de vermogens van andere goeroes die uit zijn op roem, rijkdom en macht.

Tantra, denkt men, is spirituele seksualiteit; deze werd in het westen nogal populair met de Engelse publicatie van de Kama Sutra. Er is echter een keerzijde aan Tantra. Op een van onze reizen naar India ontmoetten wij een Indiase heer die ons vertelde dat hij bezeten was geweest door zijn schoondochter, die naar zijn overtuiging een tantrische heks was. Door haar toverkunst had zij al zijn bezit verworven, dat naar zijn zeggen zeer omvangrijk was; nu was hij geruÔneerd en had geen cent.

In zijn boek 'Riders of the Cosmic Circuit' zegt Tal Brooke, een voormalige devotee over deze praktijken:

'Alle kenmerken die men toeschrijft aan Europese heksen.. zeggen ook Indo-Tibetaanse yogi's en tovenaars te bezitten. En behalve de reeks occulte vermogens die zij gemeen hebben, beroemen de IndiŽrs zich er bovendien op dat zij alle godsdienstige taboes doorbreken en alle regels van de maatschappij; dat zij mensenoffers brengen, kannibalisme plegen, alle vormen van orgie houden, waarbij ook incest, dat zij uitwerpselen eten en mensenlichamen verslinden.' (Brooke 2000, blz.205)

Tal Brooke citeerde het bovenstaande uit een publicatie van de Universiteit van Chicago getiteld 'Occultism, Witchcraft and cultural fashions' door Mircea Eliade.

Sai Baba is een van talloze overtreders.

Men beschuldigt Sai Baba van vijftig tot zestig jaar seksueel wangedrag met jonge mannen en jongens. Rajneesh, de thans overleden seksgoeroe, die ashrams had in Poena (India) en Oregon, was bezeten van seks. Veel van zijn volgelingen moesten een groepsverkrachting ondergaan, rituele moord en andere perversiteiten, zodat menigeen instortte en zijn verstand verloor. Muktananda is ervan beschuldigd jonge meisjes te hebben gemolesteerd. Satchidananda werd beschuldigd zich te hebben afgegeven met het vrouwelijk personeel en met de volgelingen in zijn ashram te Pomfret, Connecticut. Deze aantijgingen veroorzaakten een scheuring in de gemeenschap en zij achtervolgen hem tot in zijn nieuwe verblijf in Virginia.

Amrit Desai van het Kripalu Centrum voor Yoga en Gezondheid te Lenox, Massachusetts werd eruit gegooid wegens het plegen van overspel met talloze vrouwelijke aanwezigen.

Elk van deze mannen is of was geestelijk verlicht, aangeraakt door God kun je zeggen en zij bezaten bovennatuurlijke vermogens. Toch vertoonden zij een onwelvoeglijk seksueel gedrag met hun volgelingen en dikwijls met de zwakten en meest kwetsbaren onder hen. Waarom? Wat is de relatie tussen de hogere spiritualiteit en het seksueel onfatsoen? Een aantal van mijn bronnen houdt het op vroegtijdig ontwaken van de kundalini energie. Het is te omschrijven als het ontwaken van de goddelijke kracht in een onzuiver vat. Wanneer goedheid en een besef van reinheid ontbreken, blijkt dat monsters te maken van heilige mensen.

Onrijpe zielen worden demonen.

Wanneer de kundalini wordt gewekt in iemand die onvoldoende zuiver is, dreigt er gevaar.

In plaats dat zij zich langs de ruggengraat beweegt en de chakra's op evenwichtige, geordende en verheven spirituele wijze haar energie geeft, uitkomt bij de kruin en zo de verborgen goddelijkheid in de mens wakker maakt, stormt zij naar beneden en irriteert en verslechtert daar het functioneren van de lagere chakra's, waar de hebzucht van de mens zetelt, zijn macht en zijn seksualiteit. Er vindt een verruiming van het bewustzijn plaats die men kan verwarren met goddelijke vermogens, maar die in handen van deze ongelukkige lieden in feite demonische krachten zijn.

Wanneer dit gebeurt, wordt het geweten vermorzeld en wat overblijft is het omhulsel van een menselijk wezen wiens menselijkheid wordt vervangen door een demonische kracht zo groot dat hij ons verstand te boven gaat. Ik heb het bange vermoeden dat in Baba's geval enkele gevaarlijke occulte praktijken de versnellende factor vormden bij het ontstaan van zijn psychose. Dit blijkt uit het feit dat zijn ouders dachten dat hij bezeten werd door iets of iemand van boosaardige herkomst. Waarom zouden zij hem anders naar verschillende toverdokters en duivelbezweerders hebben gebracht?

Door de eeuwen heen zijn er waarschuwende woorden doorgegeven over het misbruiken van dergelijke praktijken. Charles Leadbeater, medeoprichter van de Theosofische Vereniging zei:

Het gevaar van het vroegtijdig ontwaken: Deze gloeiende kracht, zoals zij genoemd wordt in 'De Stem der Stilte', is naar waarheid een vloeibaar vuur zoals zij door het lichaam raast zodra zij door de wilskracht is wakker gemaakt. Het pad dat zij behoort te volgen is spiraalvormig als de kronkels van een slang. In deze ontwaakte toestand mag ze de Moeder der Wereld genoemd worden in andere zin dan de eerder genoemde, omdat via haar onze diverse voertuigen tot leven gebracht kunnen worden, zodat de hogere werelden zich achtereenvolgens voor ons openen. (Ik druk deze en volgende passages expres vet).

Bij de gewone mens ligt zij gedurende zijn gehele leven in slaaptoestand aan de basis van de ruggengraat, zonder dat haar aanwezigheid wordt vermoed. Het is ook werkelijk het beste om haar in die toestand te houden totdat de mens zich definitief in morele zin is gaan ontwikkelen, totdat zijn wilskracht sterk genoeg is om haar onder controle te houden en zijn gedachten rein genoeg zijn om haar zonder schade tegemoet te treden.

Eigenlijk mag niemand met haar gaan experimenteren zonder duidelijke instructies van een leraar die deze zaak volkomen doorgrondt, want de gevaren die eraan verbonden zijn, zijn heel wezenlijk en zeer ernstig. Enkele van deze gevaren liggen op het zuiver lichamelijke vlak. Wanneer kundalini zich door het lichaam beweegt en niet onder controle wordt gehouden, geeft zij dikwijls intense lichamelijke pijn en zij kan gemakkelijk weefsels openscheuren en zelfs het fysieke leven beŽindigen. Dit is echter nog het minst kwalijke gevolg van al hetgeen zij kan aanrichten, want zij kan de voertuigen die hoger zijn dan de lichamelijke, permanent beschadigen.

Een heel bekend gevolg van het vroegtijdig tot leven brengen is dat zij in het lichaam snel naar beneden stroomt in plaats van naar boven, en op deze wijze de meest ongewenste hartstochten prikkelt…. deze aanwakkert en zozeer verhevigt dat het de mens onmogelijk wordt ze te weerstaan. Er is immers een kracht opgeroepen waar tegenover hij even hulpeloos is als een zwemmer tegenover de muil van een haai. Zulke mensen worden saters, ontaarde monsters, omdat zij zich in de greep bevinden van een macht die het gewone menselijke weerstandsvermogen verre te boven gaat. Mogelijk verkrijgen zij bepaalde bovennatuurlijke vermogens, maar deze zullen van zodanige aard zijn dat zij erdoor in contact komen met een lagere orde der evolutie waarmee de mensheid volgens haar bestemming geen omgang behoort te hebben. Om aan deze afschuwelijke slavernij te ontkomen zullen zij wellicht meer dan een enkele incarnatie nodig hebben.

Ik overdrijf hier de gruwel van deze dingen op geen enkele wijze, zoals iemand onwillekeurig zou doen die er alleen over gehoord heeft. Ik ben zelf geraadpleegd door mensen die dit afgrijselijke lot reeds moesten ondergaan, en heb met eigen ogen gezien hoe het hun vergaan is. Er is een school van zwarte magie die deze kracht opzettelijk aanwendt voor zulke doeleinden opdat zij daarmee een bepaald lager krachtcentrum kunnen versterken dat door hen die de Goede Levenswet volgen nooit op die manier wordt gebruikt. Sommige schrijvers ontkennen het bestaan van een dergelijk centrum. De Brahmanen van Zuid India verzekeren mij echter dat er bepaalde yogi's zijn die hun leerlingen onderwijzen in het gebruik ervan - hoewel dat natuurlijk niet met kwade bedoelingen hoeft te zijn. Toch is het risico te groot om te nemen wanneer men dezelfde resultaten op veiliger wijze kan bereiken.

Behalve dit grootste van alle gevaren, bergt het te vroeg ontplooien van de hogere aspecten van kundalini nog vele andere onplezierige mogelijkheden in zich. Het intensiveert alle elementen van de menselijke natuur en geeft gemakkelijker toegang tot de lagere en boosaardige eigenschappen dan tot de hogere. In het mentale lichaam bijvoorbeeld wordt de ambitie zeer snel gewekt en zij zwelt spoedig aan tot ongelooflijke, buitensporige proporties. Het is goed mogelijk dat dit gepaard gaat met een grote intensivering van het intellectueel vermogen, maar dat zou tegelijkertijd een abnormaal, satanisch gevoel van trots kunnen produceren, iets dat bij gewone mensen volkomen ondenkbaar is. Iemand die denkt dat hij elke kracht aankan die in zijn lichaam ontstaat, heeft geen wijsheid; dit is geen alledaagse energie, maar iets waartegen verzet onmogelijk is.

Een mens mag zonder instructies beslist niet proberen deze op te roepen, en mocht hij merken dat zij per ongeluk gewekt is, dan behoort hij raad te vragen aan iemand die volledige kennis heeft van zulke zaken…..

De kracht van kundalini is een reusachtige werkelijkheid, een van de grote basisfeiten van de natuur en zeer beslist niet een ding waarmee je kunt spelen, ook niet een zaak waaraan je lichtvaardig begint, want ermee experimenteren zonder begrip levert een veel gevaarlijker situatie op dan dat een kind met nitroglycerine speelt. Zoals zeer terecht wordt gezegd in de Hathayoga Pradipika: "Aan yogi's schenkt zij de bevrijding, aan dwazen de slavernij.", (III, 107) (Leadbeater, blz. 82-85)

Het is interessant hierbij op te merken dat Leadbeater zelf ook jonge jongens seksueel molesteerde. In zijn tijd was dat algemeen bekend en het werd blijkbaar genegeerd.

Howard Murphet was lid van de Theosofische Vereniging. Eigenlijk kwam hij naar India om een aantal esoterische leringen en occulte praktijken nader te onderzoeken waarmee hij had kennis gemaakt door het werk van de twee grondleggers Blavatsky en Leadbeater. Wat hij echter vond was een jonge Sai Baba.Toen schreef hij zijn eerste boek: Sai Baba, De wonderdoener.

Een volgend interessant feit dat naar voren gebracht moet worden is dit:

Het boekwerk dat de basis vormt van waaruit de Theosofische Vereniging gestalte heeft gekregen, is Madame Blavatsky's 'De Geheime Leer', een werk dat behalve van kosmologie ook een gedetailleerde beschrijving geeft van vele occulte en esoterische leringen van het oude India en van andere oude culturen. De machtswellustelingen van deze wereld schijnen zich aangetrokken te voelen tot deze leringen, of ze nu worden verklaard als zuiver spirituele leer voor het welzijn van de mensheid, zoals duidelijk de opzet is van 'De Geheime Leer', of op verwrongen en verdorven wijze en zo van generatie op generatie doorgegeven in de duisternis der onwetendheid.

Misschien verrast het velen van jullie wanneer je hoort dat Adolf Hitler ingewijd was in 'De Geheime Leer' en dat hij de zwarte kunst beoefende. Hij ontleende zelfs het symbool van de nazipartij, de swastika, aan India. Binnen zijn kring van voornaamste trawanten was het notabene een vereiste om op dezelfde wijze te worden ingewijd als hij.

"Het behalen van een bepaalde hoge graad van inwijding in De Geheime Leer was de enig aanvaardbare kwalificatie om toegang te krijgen tot deze exclusieve satanische kring." (Ravenscroft, blz. 244)

Baba heeft bijzonder veel charisma, zo groot dat wij, zijn vroegere volgelingen, hem onze eeuwige liefde en toewijding schonken. Wij gaven onze wil over aan hem, in het geloof dat hij onze redder was, de heer van het universum. Wij geloofden dat hij ons liefhad, en dat ons belang hem na aan het hart lag. Hij vulde ons hart en ons hoofd, en er bestond geen liefde zo trouw en zo groot als die van Sai Baba. Hij las onze gedachten en sprak vaak met ons, schijnbaar als vanuit een goddelijk geest tot ons individuele geest.

Wij leven in een wereld vol tegenstellingen. Waar goed is, is ook kwaad. Ik aarzel de term 'het kwade' te gebruiken omdat deze zo'n sterk religieuze klank heeft. Toch is dit de enige uitdrukking die volledig het raadsel beschrijft dat Sai Baba is. Ik weet echt niet of Baba geheel goed of geheel slecht is. Ik geloof dat hij bovennatuurlijke vermogens heeft die velen van ons hebben ervaren, zowel in zijn tegenwoordigheid als op grote afstand. Ik geloof dat er enige schijnbaar bovennatuurlijke krachten eenvoudig goocheltrucs zijn zoals we reeds op video hebben gezien. Ik geloof dat hij de macht heeft om groepshypnose toe te passen en dat veel van de wonderen waarin wij geloofden niet meer waren dan zijn heerschappij over onze geest.

Wij hadden een geest die gehersenspoeld was, vermoeid en beroofd van slaap en behoorlijke voeding.

Laten we dit belangrijke feit niet vergeten: Wij gaven in vele opzichten onze wil over aan Baba. Wij baden tot hem en wanneer die gebeden werden verhoord, schreven wij dat toe aan hem. Wij maakten een spirituele groei door en weer schreven wij dat toe aan hem. Wij werden liefdevoller, zorgzamer voor anderen en barmhartiger en gaven Baba de eer. Wanner ik erover nadenk, was Baba in wezen een neutrale kracht in mijn leven. Ik verrichtte die spirituele arbeid, niet hij. Hij was slechts het centrum waarop mijn toewijding gericht was. Ik heb het centrum van mijn toewijding nu verplaatst naar God en de veranderingen in mijn binnenste blijven plaatsvinden. Wij vereerden hem zozeer dat dit naar mijn overtuiging hem eveneens buitengewone macht verleende op een wijze die wij niet kunnen begrijpen.

Voor mij is er een einde aan gekomen. Ik ben blij dat ik de duisternis achter mij gelaten heb en het licht van de waarheid gevonden heb die voor mij ligt.

Mijn liefde in zegeningen voor jullie allen.

Elena A Hartgering.

Mei 2001.

Blavatsky, H. P. (1982) The Secret Doctrine. The Theosophy Company, Los Angeles, California.

Brooke, Tal (2000) Riders of de Cosmic Circuit. iUniverse.com.Inc.

Leadbeater, C.W. (1927) The Chakras, The Theosophical Publishing House, Wheaton, Illinois.

Ravencroft, Trevor (1973) The Spear of Destiny. Samuel Weiser, Inc. York Beach, Maine.