Een open brief aan de volgelingen van Sathya Sai Baba

 

By Sri Dharma Pravartaka Acharya

Internationaal Genootschap voor Sanatana Dharma

Published on 07-08-2010 10:42 PM

Oorspronkelijk document:

http://www.dharmacentral.com/forum/content.php?48-Sathya-Sai-Baba-Dutch

De meer dan een miljard omvattende hindoe- en yogagemeenschap is enkele maanden geleden zeer geshockeerd geweest, toen het steeds duidelijker werd dat een van haar populairste figuren zich schuldig maakt aan massaal misbruik van zijn volgelingen. SSB, de beroemde ‘goeroe’ , die bekend staat vanwege veronderstelde wonderen, zoals het produceren van Rolex horloges uit het niets, als geschenk voor zijn grote bewonderaars, is sinds kort verwikkeld in mogelijk een van de afschuwelijkste schandalen in de geschiedenis van de hindoe- en yogagemeenschap. Sathya Sai Baba, die nu door talloze van zijn vroegere en huidige mannelijke discipelen wordt beschuldigd van systematisch misbruik op seksueel en psychologisch gebied, ziet zich thans als zodanig blootgesteld als behorende tot de groep van valse leraren die het hindoe´sme in het jongste verleden schade hebben berokkend. Met naar men zegt ongeveer 40 miljoen volgelingen, voorspellen veel waarnemers nu een grootscheepse exodus van volgelingen van de ‘avatar’. 

Voor hen die voorheen – of misschien nu nog – oprechte volgelingen van Sai Baba zijn, is het niet de tijd om te versagen op het spirituele pad. Voor zulke volgelingen is dit een tijd voor diepe en geduldige overdenking, zelfonderzoek en een onbevangen beoordeling van wat precies wordt bedoeld met een oprechte strever naar Waarheid te zijn. 

Sanatana Dharma

Terwijl de specifieke beweringen ‘God te zijn’ die eerder door Sai Baba werden gedaan, heel duidelijk bedrieglijk en vals zijn, zijn de spirituele verwijzingen naar het oude pad die hij beweert te onderwijzen, juist. De filosofische achtergrond van dit pad staat in het Sanskriet bekend als Sanatana Dharma en vertegenwoordigt de oudste en blijvend gepraktiseerde traditie der mensheid. Gemakshalve soms aangeduid als ‘hindoe´sme’, is Sanatana Dharma een wereldbeschouwing die mededogen, moraliteit, geweldloosheid en waarheidslievendheid en wat daarbij behoort, aanmoedigt. Het is een eeuwige en natuurlijke weg die de harmonisering voorstaat van zowel individuele als sociale belangen met die van de grotere eeuwige natuurwet, die inherent is aan de structurele wet van onze kosmos. Het is een weg, waarvan het doel niets minder is dan zelfverwezenlijking (atmajnana) kennis van God(brahmavidya), alsmede de vreugde, vervulling en geluk, die gepaard gaan met zo’n verwerkelijking.

Shastra, Acharya, Viveka

De eerste zaak van filosofisch belang waarop men een antwoord dient te vinden op elke spirituele weg, is die van de spirituele autoriteit. Volgelingen van Sanatana Dharma zijn, historisch bekeken, gewaarschuwd zich niet te laten be´nvloeden door ‘wonderbaarlijke’ trucs, verricht door bezielende kwakzalvers of hun kennis van het Absolute ontlenen aan ‘goeroes’ die niet representatief zijn voor de duidelijke lijn (parampara) van echte leraren, die van oorsprong waarheidsgetrouw zijn.Volgelingen van Sanatana Dharma ontlenen hun kennis van de Waarheid aan de goddelijke kennis, zoals die in de Veda’s wordt geopenbaard. En overeenkomstig daarmee leven zij ook.

Voor de volgelingen van Sanatana Dharma moeten alle persoonlijke ethische beslissingen, alle filosofische uitspraken en alle spirituele praktijken (sadhana) in overeenstemming zijn met drie specifieke criteria. Het zijn de drie volgende:

1. Shastra: De heilige geschriften van Sanatana Dharma (omvattende de Veda’s, de Upanishads, de Bhagavad Gita, dePurana’s, enzovoort). 

2. Acharya: Authentieke geestelijke leermeesters, die de waarheden van Sanatana Dharma in alle oprechtheid onderwijzen, overeenkomstig de Veda’s en die wat zij onderrichten met hart en ziel doen. Tot zulke echte spirituele leraren uit het verleden behoren de waarlijk grote acharya’sals Ramanuja, Madhva en Shankara.

3. Viveka: Iemands eigen inherente vermogen om waarheid tegenover onwaarheid, werkelijkheid tegenover illusie scherp te onderscheiden. Alleen door kennis te verkrijgen van het Absolute overeenkomstig deze drie onderdelen, kunnen we vermijden dat we worden bedrogen door, ˛f onze eigen innerlijke neigingen tot zelfbedrog, ˛f door valse leermeesters.

Avatars

De term ‘avatars’ duidt zeer speciaal op een goddelijke manifestatie van het Absolute in begrensde vorm. Het uitdrukkelijke doel van zulke avatars is om de principes van Dharma te herstellen in de geschiedenis der mensheid wanneer deze beginselen niet door louter stervelingen kunnen worden hersteld. Omdat het directe incarnaties van God zijn, worden de activiteiten van dergelijke avatars vanzelfsprekend als goddelijk beschouwd en uit de aard der zaak als transcendentaal. Men noemt dit lila, of het goddelijke spel van het Absolute. Echter, zo’n goddelijk spel omvat nooit seksueel misbruik, bedrieglijke behandeling van oprechte volgelingen en systematisch bedrog. Eenieder die zou proberen het misdadige gedrag van valse leraren te verontschuldigen als louter een manifestatie van hun lila’s, is even schuldig aan bedrog als de valse leermeesters zelf. Bovendien zullen zij noodzakelijkerwijs delen in hetzelfde negatieve karmische effect als deze valse leermeesters.

Volgens de geschriften van Sanathana Dharma verschijnen dergelijke avatars niet toevallig, maar alleen wanneer deze zelfde geschriften aanduiden dat zij moeten afdalen. Volgens de vedische geschriften was Bhagavan Sri Krishna (ca. 3100 v.Chr.) de laatste avatar die in deze wereld verscheen. Volgens deze zelfde geschriften zal de volgende avatar Bhagavan Sri Kalki zijn. Hij komt pas over 400.000 jaar. Er zijn geen tussentijdse avatars. Iedereen die beweert een avatar te zijn vˇˇr de verschijning van Kalki, is volgens de geschriften van Sanatana Dharma duidelijk een bedrieger van zijn volgelingen. Sai Baba was nooit een avatar, maar wel heel duidelijk een zeer bedorven menselijk wezen.

De slachtoffercultuur

Of we het nu hebben over zulke religieus corrupte individuen als ‘Osho’ (ook bekend als Rajneesh), 'Paramahamsa Nithyananda', ‘Da Avabhasa’ (ook bekend als Franklin Jones) of de vele andere zogenaamde ‘goeroes’, Sai Baba is voorzeker niet de eerste valse leermeester die zijn nietsvermoedende discipelen misbruikt. Inderdaad, een van de bekendste valstrikken waarvoor iedere spirituele aspirant moest oppassen, is die van de valse wijsgeer. Dit is altijd, zowel historisch als onder alle spirituele tradities – hetzij hindoe, boeddhist, christen of islamiet – het geval geweest. Ondanks dit algemeen vˇˇrkomen van vele leermeesters, willen gedesillusioneerde volgelingen evenwel heel vaak volhouden dat hun eigen persoonlijke ervaring van bedrog een enkel opzichzelfstaand geval is. Hoewel zulke afschuwelijke ervaringen van bedrog opzichzelfstaand schijnen te zijn, zijn ze dat echter in feite niet. In de wereld waarin wij leven, wordt iedereen, en dat is tragisch genoeg, te eniger tijd door iemand bedrogen. In deze tijd van verwarring in het leven van zoveel miljoenen vroegere en huidige volgelingen van Sai Baba, is het van belang aan het volgende te denken: Het feit dat we zijn bedrogen door een of andere valse leermeester onderscheidt ons niet van de grote massa. Iedereen wordt bedrogen. Maar wat ons waarlijk onderscheidt, is, hoe we dan met onze teleurstellende ervaring omgaan.

Als we eenmaal tot de ontdekking komen dat degene aan wie wij ons spirituele lot hebben verbonden in feite een spirituele bedrieger is, dan staan er slechts twee opties voor ons open. We kunnen ˛f (a) kiezen om ons door onze negatieve ervaring te laten overweldigen en zodoende deze ervaring als een geschikt excuus aanvoeren om de spirituele weg helemaal te verlaten, ˛f (b) we kunnen weigeren onszelf te zien als slachtoffer en in plaats daarvan onze negatieve ervaring gebruiken om ons te helpen onze weg met onderscheidingsvermogen te vervolgen. Natuurlijk is de keus altijd aan ons. Liever dan ondoordacht alles wat Sanatana Dharma ons biedt te verwerpen, hetgeen ongetwijfeld een heel echte geloofscrisis is, dring ik er bij alle volgelingen van Sai Baba op aan, om in plaats daarvan deze vreselijke ervaring te gebruiken zich te laten inspireren door de diepgaande leringen van het ware Sanatana Dharm. Het bestaan van een valse diamant doet niets af aan de echtheid en waarde van onvervalste diamanten. Op dezelfde wijze doet het bestaan van een valse ‘goeroe’ nooit iets af aan de levenskrachtige werkelijkheid van Sanatana Dharma.

Veerkracht

De yogi, of de serieuze volgeling van Sanatana Dharma, moet veel goede spirituele eigenschappen bezitten, teneinde zeker te zijn van voortgang op de weg naar God. Deze vele persoonlijke eigenschappen omvatten: voortdurend oefenen(abhyasa), onthechting (vairagya), mededogen (daya) en ook de juiste handelwijzen (yama’s) en religieuze plichten(niyama’s) van het klassieke ashtanga yoga systeem. Behalve deze, staat een van de belangrijkste persoonlijk spirituele eigenschappen die de yogi moet ontwikkelen, bekend als sthiti-sthapaka of een diep gevoel van veerkracht. Zoals de sterke en machtige boom geduldig buigt in de wind en de woede der elementen trotseert, stevig blijft staan temidden van alles wat er om hem heen gebeurt, zo moeten ook de volgelingen van Sai Baba nu hun diepe gedrevenheid tot de eeuwige waarheden van het pad van Sanatana Dharma herstellen – zelfs in weerwil van de meest pijnlijke van alle uitdagingen. 

Jij bent niet alleen: 

Een uitnodiging tot Sanatana Dharma 
Sanatana Dharma is per definitie een levensweg die eeuwig bestaat. Het is een weg die de meest rationele, stelselmatig allesomvattende en vreugdevolle middelen schenkt om bevrijding van de illusie van wat we niet zijn en kennis van ons werkelijke Zelf te verkrijgen. Voorts is het ook een liefdevolle familie van ÚÚn biljoen mensen. Ik dring er bij alle volgelingen van Sai Baba op aan om in deze tijd van verwarring, pijn en desillusie alsjeblieft deel te blijven uitmaken van de familie van Sanatana Dharma. Het is jouw familie. Ik verzoek je dringend deze vreselijke ervaring met een duidelijk valse leermeester te gebruiken om je besluit kracht bij te zetten, teneinde de Waarheid op een zelfs nog zuiverder en zinvoller wijze te begrijpen. Besluit om terug te keren naar de oude spirituele wortels van datgene wat je tot nu toe oprecht on praktijk hebt gebracht. Ontdek de authentieke leringen van de acharya’sdoor het lezen van de boeken van Ramanuja, Madhva, en Shankara. Bestudeer in deze tijd van onzekerheid de aloude leringen van de Bhagavad Gita, de Upanishads, de Ramayanaen de Mahabharata en ontdek de weergaloze wijsheid die zij bevatten. Ik nodig je uit de authentieke leringen van Sanatana Dharma te onderzoeken. Ofschoon een wolk de schittering van de zon af en toe verduistert, is het licht slechts tijdelijk onzichtbaar voor ons. Hoewel de Waarheid ons soms ontgaat, openbaart hij zich op tijd aan hen die hem aanhoudend dienen. 

Wees er alsjeblieft van overtuigd dat je niet alleen bent. 

Satyam eva jayate - Uit waarheid wordt de wereld geboren 

Sri Dharma Pravartaka Acharya
International Sanatana Dharma Society
Madison, Wisconsin, USA
December 25, 2000

Voor meer informatie:
International Sanatana Dharma Society
13917 P Street
Omaha, NE 68137 

www.dharmacentral.com

Copyright Notice, (c) 2010-2012, Dharmacentral.com

You have the author's permission to publish and/or forward this article for educational purposes only if it is left thoroughly unaltered, unchanged and unedited (with the inclusion of this notice), and if full credit is given to the author.

Categories: 

Opposing World-Views